Viac peňazí pre zamestnancov v školstve v roku 2013

01.02.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej internetovej stránke normatívne príspevky na rok 2013 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja, ako aj normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2013.
     Rozpísané normatívne príspevky zahŕňajú aj dodatočne pridelené finančné prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov na zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5 % a umožnenie zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o hodnotu zodpovedajúcu 5 % ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy.
Podrobnejšie informácie
     Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 3/2013 zo dňa 16. 1. 2013 taktiež povolilo prekročiť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre kapitolu MŠVVaŠ SR v časti C. Výdavky štátneho rozpočtu na programe 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl v celkovej sume o 2 909 536 Eur na osobné výdavky, z toho na mzdy a platy v sume 2 152 024 Eur.
     Toto zvýšenie je určené pre nepedagogických zamestnancov verejného vysokého školstva financovaných z dotačných prostriedkov MŠVVaŠ SR a jeho cieľom je umožniť nárast ich platov zodpovedajúci 5 % tarifného platu od 1. januára 2013.
Podrobnejšie informácie
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku