Viac ako 59-tisíc žiakov základných škôl potrebuje podľa prieskumu odbornú starostlivosť detského psychológa

03.06.2014
     Podľa celoplošného zisťovania Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) až 59 155 žiakov základných škôl odporúčajú ich učitelia do poradenskej starostlivosti. Ide o žiakov s poruchami správania, učenia, ako aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Takmer 37 percent týchto žiakov podľa ich pedagógov nenavštevuje žiadneho odborníka. Tieto výsledky prinieslo depistážne zisťovanie realizované v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.
     Zisťovanie sa realizovalo v siedmich krajoch Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja a zapojilo sa doň približne 75 percent základných škôl. „Dnes máme výsledky, ktoré nám umožňujú plánovať systém poradenstva a prevencie s 5-ročným predstihom“, konštatoval gestor projektu Štefan Matula.
     Medzi najzávažnejšie výsledky patrí výrazný nárast podielu problémových žiakov na prvom stupni oproti minulosti, keď ich zastúpenie medzi 8-ročnými žiakmi je takmer rovnaké ako vo vekovej kategórii 15 rokov (5 916 žiakov oproti 6 202). V porovnaní s rokom 2004 taktiež výrazne vzrástlo zastúpenie dievčat v skupine problémových žiakov – z 20 % na  35,5 %. V prípade porúch učenia boli najčastejšie zastúpené porucha písania (50,22 % problémových žiakov) a čítania (46,7 %).
     Poruchy správania indikovali učitelia pri 56 % problémových žiakov, pričom medzi nimi bolo najrozšírenejšie impulzívne správanie (38,40 %), negativistické správanie (34,15 %) a inklinovanie k problémovej skupine (32,3 %).
     Z hľadiska regionálneho rozloženia žiakov s jednotlivými poruchami správania sa ukázali ako najzávažnejšie zistenia v Košickom kraji, kde až v piatich kategóriách (impulzívne správanie, negativistické správanie, inklinovanie k problémovej skupine, antisociálne a asociálne správanie) presiahli 30-percentnú hranicu výskytu. Závažným zistením je aj nárast počtu neospravedlnených vymeškaných hodín na prvom stupni, ktorý sa v posledných rokoch už prakticky vyrovnal tomuto ukazovateľu na druhom stupni základnej školy.    

     Národný projekt podporený z operačného programu Vzdelávanie  je naplánovaný na obdobie od januára 2013 do októbra 2015. Jeho cieľom je najmä zefektívniť a modernizovať systém výchovného poradenstva a prevencie, inovovať psychodiagnostické nástroje a metodiky  a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie. Zameriava sa taktiež na zlepšenie prípravy žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce a uľahčenie ich sociálnej inklúzie. Cieľovými skupinami projektu je predovšetkým 1 300 výchovných poradcov, učiteľov zo ZŠ, 10 000 žiakov ZŠ so ŠVVP, ako aj 300 psychológov a 300 špeciálnych pedagógov zo systému výchovného poradenstva a prevencie. Viac informácií je dostupných na stránke http://www.vudpap-projekt.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku