Vedenie rezortu školstva a akadémie vied rokovali o postupe v procese registrácie VVI

23.08.2018
     Včera sa na ministerstve školstva konalo rokovanie medzi ministerkou školstva a predsedom SAV za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a poslanca NR SR Ľubomíra Petráka.
     Z výsledkov rokovania vyplynulo, že náležitosti podľa § 21a ods. 2 zákona o SAV, ktoré mali byť dodané do 31. 5., boli dodané do 28. 6. (okrem vnútorných predpisov VVI - tie boli dodávané v období medzi 20. až 27. 7.). Ministerstvo preto nemohlo vykonať registráciu v požadovanom termíne. Retroaktívne konanie, t.j. spätná registrácia, nie je prípustná. 
      Vzhľadom na to, že novela zákona o SAV bola vrátená prezidentom a bude prerokovaná na najbližšej schôdzi NR SR 11. 9., zúčastnené strany sa dohodli, že ministerstvo školstva bude konať vo veci registrácie podľa zákona o SAV a zákona o VVI do 11. 9. 2018. 
     Zúčastnené strany sa tiež dohodli, že SAV vyhotoví vstupné súvahy VVI SAV a poskytne ich v rámci spoločnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR a SAV na účely overenia kladného vlastného imania pri vzniku VVI. SAV zašle kópie protokolov o majetku štátu, ktorý by mal prejsť na VVI na ministerstvo školstva a ministerstvo financií.
     Vzhľadom na dosiahnutie dohody dnešné mimoriadne rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie považujeme za bezpredmetné.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku