Vďaka projektu MPC sa situácia v Základnej škole v Plaveckom Štvrtku zlepšuje

31.10.2014
     Svoj pohľad na rómske tradície a kultúry, život v osade i skúsenosti z návštevy rómskych komunít na východnom Slovensku. To všetko prezentovali žiaci Základnej školy v Plaveckom Štvrtku v rámci školskej konferencie s názvom My a svet okolo nás. Podujatie sa konalo 21. októbra 2014 aj za účasti splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka a zástupcov Metodicko-pedagogického centra.
     „Našim zámerom bolo prostredníctvom tém, ktoré si jednotlivé skupiny vyžrebovali, rozvinúť sociálne zručnosti posilniť sebaprezentáciu a uvedomiť si vlastné schopnosti, aby deti vnímali okolie okolo seba. Témy, ktoré mali spracovať sa týkali aj rómskej komunity, jej zvykov, tradície, kultúry, histórie. Nechali sme na nich, akou formou ich spracujú,  neovplyvňovali sme ich, chceli sme, aby vyjadrili, čo cítia a vnímajú,“ opísala učiteľka angličtiny Soňa Koreňová.
     V škole so žiakmi takmer výlučne rómskeho pôvodu realizuje od jari 2013 Metodicko-pedagogické centrum (MPC) projekt zameraný na metodickú a odbornú pomoc pre učiteľov. Všetci mohli bezplatne absolvovať vzdelávania v akreditovaných programoch na zlepšenie svojich profesijných kompetencii v oblasti práce s deťmi z málo podnetného prostredia a zvládanie problematických žiakov. Navštívili taktiež viaceré základné školy zapojené do národných projektov zameraných na marginalizované rómske komunity a inkluzívnu edukáciu.
     MPC okrem tohov školskom roku 2013/2014 financovalo činnosť popoludňajších záujmových útvarov. Na základe dohody o vykonaní práce boli v škole zamestnaní rómski rodičia, ktorí vytvorili hliadky a pomáhali pri dodržiavaní poriadku a disciplíny.
     „Je možné konštatovať, že aj vďaka projektu MPC sa situácia mení k lepšiemu.  Zlepšila sa dochádzka a disciplína žiakov v škole, zastavila sa vysoká fluktuácia pedagógov,“ konštatuje koordinátor MPC pre rómsku problematiku Róbert Korec. Upokojiť a zlepšiť situáciu v škole i priamo v rómskej komunite navyše pomáha aj viacero mimovládnych organizácií.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku