V stredu sa začína predbežná formálna kontrola projektov pre ZŠ so zastúpením sociálne znevýhodnených žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

30.05.2011

     Termín uzávierky výzvy s názvom „Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít", ktorú 15. apríla 2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), sa blíži. Od 1. až do 15. júna 2011, t. j. do dňa uzávierky výzvy, si môžu základné školy vybrať termín a miesto osobnej konzultácie za účelom vykonania predbežnej kontroly formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a jej príloh.
    
Pre žiadateľov - základné školy so zastúpením viac ako 50 % sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) - je k dispozícii elektronický rezervačný systém sprístupnený na stránke www.asfeu.sk. Formálnu kontrolu žiadostí budú vykonávať zamestnanci ASFEU vo všetkých jej regionálnych kanceláriách -  v Bratislave, Košiciach, Zvolene, Žiline. Počet konzultácií je obmedzený na jednu návštevu žiadateľa, a to s časovým limitom 90 minút. Predbežná kontrola nerieši obsahovú stránku pripraveného projektu, ale jej formálnu stránku. Počas konzultácie je žiadateľovi skontrolovaný formulár žiadosti o NFP a všetky jej povinné prílohy. Kontakty na jednotlivé regionálne kancelárie sú k dispozícii na internetovej stránke ASFEU v časti kontaktné miesta, RIK - regionálne informačné kancelárie.
     Projekty, ktoré budú podporené prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, predložené v rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu Vzdelávanie s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO môžu byť zamerané na aplikáciu nových foriem a metód vzdelávania smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese, inováciu učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, príručiek a pedagogickej dokumentácie. Aktivity projektov môžu tiež smerovať k inovácii metód vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese a inováciu didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie pri podpore čitateľskej gramotnosti. Výzva je orientovaná aj na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov - učiteľov a asistentov učiteľov, ktorí pracujú so sociálne znevýhodnenými žiakmi pochádzajúcich z MRK.
     Miestom realizácie projektu môže byť celé územie SR, s výnimkou Bratislavského kraja. Dĺžka trvania projektu musí byť v rozpätí 18 až 24 mesiacov. Na výzvu je vyčlenená finančná pomoc 5 miliónov eur, pričom minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 100 000 eur a maximálna na 300 000 eur. Kompletné informácie o predmetnej výzve sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk  pod operačným programom Vzdelávanie v časti Aktuálne výzvy.

Bratislava 30. máj 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku