V Štrasburgu sa začalo 11. zasadanie Riadiaceho výboru pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE)

19.03.2019
     Za účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a národného experta pre vzdelávaciu politiku a prax v Rade Európy Ľudovíta Hajduka začalo sa v Paláci Európy v Štrasburgu  11. zasadanie riadiaceho  výboru pre vzdelávaciu politiku hodnotením situácie v oblasti vzdelávania v Európe i vo svete.
     Prvý deň rokovania rezonovala najmä téma Európskeho pohľadu na vyučovanie dejepisu, ako je napríklad Pamätný deň holokaustu, a kampaň Slobodne hovoriť, bezpečne sa učiť – Demokratické školy pre všetkých.
     Hlavní aktéri kampane informovali výbor o jej  spustení v novembri minulého roka, v čase, keď si Európske Wergeland Centrum pripomínalo 10. výročie svojho založenia. Delegáti sa dozvedeli aj to, ako sa darí realizovať plánované aktivity vyplývajúce z kampane a s ňou súvisiaceho výskumného projektu Vplyv protiradikalizačných politík na sektor vzdelávania na národnej úrovni v členských štátoch Rady Európy.
     Autori kampane odporúčajú šesť  tém, ktoré si majú osvojiť školy, spoločenské a regionálne autority prioritne. Počúvať hlasy detí a študentov,  riešiť kontroverzné otázky, predchádzať násiliu a šikanovaniu, zaoberať sa propagandou, dezinformáciami a falošnými správami, zlepšovať kvalitu života v škole bojovať proti diskriminácii. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk upozorňuje, že v tomto procese má nezastupiteľné prostredie najmä škola.
      „Ak chceme, aby sa naplnili ciele kampane v spomínaných šiestich témach, demokratické prostredie sa musí stať súčasťou každodenného života, vrátane školského prostredia. Len taká demokracia v skutočnosti tvorí predpoklad pre demokratickú kultúru,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     11. zasadanie CDPPE bude pokračovať diskusiou o otázkach jazykovej politiky a praxe vo vzdelávacích programoch jednotlivých krajín Európskej únie a vzdelávaní k digitálnemu občianstvu.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku