V ŠPÚ zasadala komisia pre výchovu a vzdelávanie na ochranu zdravia a prvej pomoci

20.10.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril dnes prvé rokovanie odbornej komisie, ktorá sa zaoberá aktualizáciou výchovno-vzdelávacieho obsahu v oblasti ochrany zdravia a prvej pomoci pre deti a žiakov základných a stredných škôl.
     Komisia, zložená zo zástupcov ŠPÚ, rezortov školstva, vnútra  obrany, Slovenského červeného kríža, Rescue Teamu Žilina a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, rokovala o obsahu a forme systémového nastavenia vzdelávania a výchovy detí a žiakov, aby na potreby ochrany zdravia a poskytnutia prvej pomoci boli schopné reagovať v praktickom živote.
     „Dohodli sme sa na tom, čo budeme presadzovať  v povinnom curricule v súvislosti s požiadavkami pre akreditovaných inštruktorov, ako aj na pravidelnosti tohto výchovno-vzdelávacieho procesu v konkrétnych ročníkoch v základných, stredných odborných školách a v gymnáziách. V ŠPÚ do týždňa vypracujeme návrh pedagogicko-organizačných pokynov pre budúce kurzy ochrany zdravia a prvej pomoci. Budú ho pripomienkovať všetky inštitúcie, ktoré sú v odbornej komisii zastúpené," uviedol  riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk s tým, že v tejto súvislosti bude potrebné vyčísliť náklady spojené s novou systémovou úpravou.
     Výuka ochrany zdravia a prvej pomoci by mala byť začlenená do vyučovania v piatom a ôsmom ročníku základných škôl, v druhom ročníku stredných odborných škôl a v treťom ročníku gymnázií. Vyučovanie tejto problematiky by sa malo začínať teoretickou časťou (e-learningom) a pokračovať praktickým výcvikom, pričom nevyhnutnosťou pre úspešnosť vyučovacieho procesu sú originálne zdravotnícke pomôcky z profesionálnej praxe. 
      „Práve na praktickú časť výuky ochrany zdravia a života, s využitím originálnych profesionálnych zdravotníckych pomôcok, by sa mal v budúcnosti klásť najväčší dôraz, aby deti, žiaci, ktorí raz budú aj dospelí, vedeli v konkrétnych prípadoch, v konkrétnom živote, naozaj poskytnúť prvú pomoc, čo podľa odborníkov dnes vôbec nie je samozrejmosťou," uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Nové pedagogicko-organizačné pokyny pre kurzy prvej pomoci, v ktorých by mohli byť  aj prvky z brannej výchovy, by sa mali premietnuť do Kurzov na ochranu života a zdravia. Tie sa vrámci vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb vyučujú v ZŠ, SOŠ a gymnáziách aj v súčasnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku