V ŠPÚ sa konal celoústavný seminár k návrhu kurikulárnej reformy

31.05.2018

     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk informoval na ústavnom seminári vedecko-vývojových zamestnancov ŠPÚ o schválenom návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, ktorý vypracovalo MŠVVŠ SR spolu s ŠPÚ a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.
     „Nový model má nastaviť multidisciplinárny a interdisciplinárny obsah kurikula, ktorý prinesie do štátnych vzdelávacích programov, obsahových a výkonových štandardov, rámcových učebných plánov, vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením ako aj pre žiakov s VIN vnútornú logiku v medzipredmetových vzťahoch . Zároveň sa stanovia presné kvalitatívne aj časové podmienky, za akých bude možné vstupovať do platných kurikulárnych dokumentov,“ vysvetlil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Cieľom tohto modelu je aktuálne, jednoznačne a záväzne vymedziť rozsah a obsah vzdelávania, ktorý je potrebné koncipovať tak, aby zodpovedal súčasným spoločenským potrebám. Podľa schváleného návrhu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov to znamená, že budeme skúmať súčasný obsah kurikulárnych dokumentov, predovšetkým jeho cieľové štruktúry – vzdelávacie štandardy vrátane výsledkov vzdelávania v materských školách, základných školách, na gymnáziách, v stredných odborných školách, stredných športových školách, na konzervatóriách, v školách pre deti a žiakov so ŠVVP, základných umeleckých školách a v jazykových školách. V praxi to bude znamenať úpravu, nahradenie, zmeny, redukáciu a doplnenie všetkého, čo sa ukáže, ako nevyhnutné.
     „Pred Štátnym pedagogickým ústavom stojí štvorročný výskumno-overovací proces súčasného vzdelávacieho systému, počas ktorého by sme mali vygenerovať, spolu s ministerstvom školstva, ďalšími priamo riadenými organizáciami, vysokými školami, pripravujúcimi učiteľov materských škôl, základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl, Radou vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu a stavovskými a profesijnými organizáciami,  čo v ňom zostane a čo sa zmení,“ uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.   
 
 
 
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku