V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

16.01.2018
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tvorby podporných materiálov pre výučbu v nultom ročníku ZŠ.
     Zástupcovia škôl sa zhodli na tom, že v jednotlivých regiónoch sú priepastné rozdiely v individuálnych potrebách žiakov.
     „Na stretnutí boli zástupcovia vybraných škôl, ktoré zriaďujú nulté ročníky a majú s nimi rôzne skúsenosti podľa charakteru regiónu, kde pôsobia ako riaditelia škôl alebo učitelia. Aj na základe informácií, ktoré sme si vypočuli, sme dospeli k poznaniu, že podmienky prijímania detí do nultého ročníka, diagnostiky nezrelosti detí kompetentným lekárom, psychológom a špeciálnym pedagógom nie sú na Slovensku v praxi jednotné, pretože musia zohľadňovať ako individualitu detí, tak aj špecifiká jednotlivých regiónov,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Jedným z výstupov pracovného stretnutia v ŠPÚ bude tvorba podporného metodického materiálu pre výučbu v nultom ročníku, ktorú si prax vyžiadala po inovácii štátnych vzdelávacích programov. Pracovná skupina sa dohodla na ďalšej spolupráci pri tvorbe a pripomienkovaní týchto materiálov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku