V ŠPÚ prezentovali metodiku Integrované digitálne technológie

12.06.2018
      Na pôde Štátneho pedagogického ústavu prezentovali metodiku Integrované digitálne technológie. Modelovú vyučovaciu hodinu fyziky si pozreli aj štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová a riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Na hodine sa študenti z Gymnázia Metodova v Bratislave učili o histórii vývoja automobilov najskôr prostredníctvom prezentácie videofilmu a písomnej verzie učiva. Potom pokračovali diskusiou o zásadných otázkach z danej problematiky s usmerňujúcou aktívnou účasťou učiteľa a praktickými cvičeniami. Počas 45-minútovej hodiny stihli napísať aj test z daného učiva a v ankete zhodnotiť prezentovanú metodiku vyučovacej hodiny.
     Študenti si popri sledovaní prezentácie robili poznámky, tvorili otázky a mohli si aj podčiarkovať text potrebný pre verbálnu tvorbu otázky. Vopred pripravené otázky potom použili v diskusii so spolužiakmi, pričom na otázky a odpovede bol vymedzený čas, podobne, ako pri práci s praktickými cvičeniami a pri teste.
     Pri používaní metodiky Integrované digitálne technológie je študent hodnotený v diskusii za vhodné, odborne formulované otázky aj odpovede, návrhy riešení, odhalenie spojitosti väzieb a vzťahov a poukázanie na morálne či etické hľadisko. 
     Praktické cvičenie pomáha študentom zvládnuť pojmy a vzťahy, ktoré si zatiaľ nemali dôvod osvojiť. Test robili žiaci v písomnej podobe, ale projekt ráta aj s elektronickou formou testu s použitím mobilu alebo notebooku, čo hodnotenie zvládnutia tematickej úlohy jednoznačne urýchli.
     „ŠPÚ podporuje alternatívne vyučovacie metódy, pokiaľ splnia požadované atribúty kvality. Podobne ako v iných podobných prípadoch sme sa zatiaľ dohodli na prvom kroku, ktorým je vypracovanie projektového zámeru s vypracovaným postupom na vytvorenie obsahu pre konkrétny predmet v základnej škole,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku