V Rumunsku rokovali zástupcovia krajín strednej a východnej Európy a Číny o spolupráci v oblasti vzdelávania

20.05.2019
     V piatok 17. mája 2019 sa v rumunskom Temešvári konal 7. dialóg vzdelávacej politiky medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy, v rámci kooperačného mechanizmu 16+1, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Po oficiálnom otvorení podujatia nasledovalo rokovanie za okrúhlym stolom za účasti predstaviteľov jednotlivých krajín platformy 16+1. Cieľom stretnutia bolo prerokovať aktuálne výzvy v rámci troch konkrétnych tém, a to problematiky spolupráce a výmen medzi univerzitami za účelom zlepšenia učenia sa a výučby, posilnenie spolupráce v oblasti výučby jazyka a propagácia kvality a excelentnosti v oblasti technického a odborného vzdelávania.
     Rokovanie otvorili predstavitelia Ministerstva národného vzdelávania Rumunska a následne zástupcovia ostatných zúčastnených krajín postupne predstavili svoj pohľad na dané témy  ako aj návrhy na riešenie jednotlivých špecifických problémov a pod.
     Počas diskusie lídri krajín zhodnotili aktuálny stav vzdelávacej politiky svojich krajín, ako aj úroveň spolupráce s Čínskou ľudovou republikou. Všetky krajiny sa vo všetkých troch bodoch zhodli v prístupoch k danej problematike. Jednoznačne označili medziuniverzitnú spoluprácu a výmenu študentov a pedagógov za významný prínos z hľadiska internacionalizácie vysokého školstva pre každú účastnícku krajinu. Rovnako definovali výučbu cudzích jazykov ako jednu z najvyšších vzdelávacích priorít a tiež sa zhodli v tom, že technické a odborné vzdelávanie je potrebné zatraktívniť a zefektívniť najmä formou takzvaného duálneho vzdelávania, nakoľko o tieto oblasti vzdelávania je vo všeobecnosti  aktuálne ešte relatívne nízky záujem.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku