V roku 2012 dostali základné a stredné školy 69 reformných učebníc

20.12.2012
     Celkovo 69 titulov nových reformných učebníc (vrátane učebníc pre školy s vyučovacím jazykom maďarským) bolo dodaných v tomto roku do základných a stredných škôl.
      Išlo o 59 učebníc pre všeobecnovzdelávacie predmety, ostatné tituly boli určené pre odborné predmety. Distribuovali sa v celkovom náklade 1 354 600 kusov, za ktoré ministerstvo zaplatilo sumu 2 859 640 eur. Naďalej tak chýba školám s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 34 titulov nových reformných učebníc pre všeobecnovzdelávacie predmety (vrátane prekladov do maďarského jazyka).
     Prioritou ministerstva bolo zabezpečiť v tomto roku najmä nové učebnice pre posledný reformný ročník – 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. I keď z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie bola súťaž na predmet zákazky „Nákup učebníc 9+“ vo svojej finálnej fáze zrušená, z celkového počtu 39 titulov, ktoré boli predmetom súťaže, sa podarilo rokovaním s vydavateľstvami v priebehu školského roka 2012/2013 dodať do škôl 30 titulov nových učebníc. Okrem toho ministerstvo zabezpečilo 18 verejných obstarávaní postupom rokovacích konaní bez zverejnenia, a to na prvé vydania nových reformných učebníc, ako aj  reedície. Ďalšie verejné obstarávania na tvorbu takmer 400 titulov nových učebníc pre všeobecnovzdelávacie aj odborné predmety pre základné školy, školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a stredné školy rezort školstva pripravuje.
     Finančné prostriedky vyčlenené na nákup a distribúciu učebníc v roku 2012 predstavovali po navýšení sumu 8,5 milióna eur. Prostredníctvom tejto sumy sa školám podarilo zabezpečiť 660 titulov rôznych druhov učebníc v printovej podobe, čo predstavuje približne 3 milióny kusov učebníc v celkovom objeme 844 ton. Z uvedeného počtu distribuovaných učebníc bolo 159 titulov učebníc pre odborné predmety.
     Popri tlačených reformných učebniciach majú učitelia a žiaci možnosť pracovať aj s ich digitálnymi verziami, a to vďaka webovému portálu eAktovka. Ministerstvo na ňom doteraz bezplatne sprístupnilo 59 titulov učebníc a ich prekladov. Okrem nich môžu nájsť žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru.
     Skvalitniť výučbu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa podarilo zabezpečením prepisov 17 reformných učebníc do Braillovho písma, pričom časť týchto učebníc bola spracovaná aj v elektronickej podobe prístupnej pre slabozrakých žiakov na CD nosičoch.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku