V rámci informačnej kampane Erasmus+ pre vysoké školy bola v Bratislave predstavená iniciatíva Európske univerzity

13.11.2019

     SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci so SLORD – Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli, Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a Slovenskou rektorskou konferenciou zorganizovala 12. novembra 2019 informačný deň pre vysoké školy so zameraním na centralizované akcie programu Erasmus+ a projekty strategických partnerstiev v Kľúčovej akcii 2. Seminár bol zároveň obohatený o samostatný blok, ktorý viac ako 80 účastníkom z 20 slovenských vysokých škôl predstavil iniciatívu Európske univerzity.
     Prvú časť informačného seminára otvorila výkonná riaditeľka SAAIC, Irena Fonodová, ktorá vo svojej úvodnej reči privítala hostí zo zahraničia a z partnerských organizácií na Slovensku. Slovo následne prenechala Tine Delva z Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Európskej komisie, oddelenia vysokoškolského vzdelávania, ktorá predstavila špecifiká centralizovanej iniciatívy Európske univerzity a dodala, že cieľom tejto akcie je zapojenie čo najväčšieho počtu „univerzít budúcnosti“ zo všetkých programových krajín Erasmus+. Rovnako zdôraznila, že „cieľom iniciatívy je zvýšiť konkurencieschopnosť vysokých škôl a vytvárať spoločné a udržateľné stratégie vo vzdelávaní. Európske univerzity nie sú o projektoch, sú o dlhodobej vízii.“
     Pozvanie prijal aj Karl Stoeckel z Aix-Marseille University, zástupca úspešnej aliancie CIVIS - a European Civic University Alliance, ktorý priblížil pozadie nastavenia spolupráce zapojených ôsmych vysokých škôl, stratégie, výzvy a stanovené ciele, ktoré sú s ňou spojené. Účastníci seminára tak získali predstavu o konkrétnych skúsenostiach z prípravy schválenej aliancie. Slovo následne prevzala Paula Peiró z ISG - Business and Economic School, vysokej školy z Lisabonu, a zároveň z organizácie IrRadiare, ktorá stručne predstavila viaceré schválené projekty v iniciatíve Európske univerzity a venovala sa kľúčovým aspektom, ktoré by mala úspešná aliancia spĺňať.
     V druhej časti programu nasledovali prezentácie SAAIC - Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré priblížili účastníkom z radov vysokých škôl možnosti zapojenia sa do programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá. Príklad úspešného projektu strategického partnerstva predstavil Ján Demčišák a Monika Hornáček Banášová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rovnako boli prezentované aj ďalšie centralizované akcie programu Erasmus+: Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Jean Monnet a Znalostné aliancie. Paralelný workshop bol opäť venovaný Európskym univerzitám a záujemcovia zo slovenských vysokých škôl mali možnosť diskutovať so zahraničnými hosťami o tom, ako pripraviť úspešný návrh projektu v rámci tejto iniciatívy.

Prezentácie rečníkov nájdete na webstránke národnej agentúry.

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku