V Levoči diskutovali odborníci o podpore inkluzívneho vzdelávania

14.09.2018
     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v stredu 12. 9. 2018 konala v Levoči medzinárodná vedecká konferencia s názvom Inkluzívne prístupy v edukácií detí a žiakov. Organizovala ju Katolícka univerzita v Ružomberku v priestoroch svojej Pedagogickej fakulty v Inštitúte Juraja Páleša.
     Konferencia je výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA. Prítomní odborníci sa zaoberali otázkami podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách, ako aj vo výchove v čase mimo vyučovania. Zámerom vedeckého podujatia bolo vytvoriť priestor na diskusiu o budovaní predpokladov implementácie inkluzívnej edukácie vychádzajúcej z výsledkov významných výskumov a empirických skúseností jej aktérov. Hlavným cieľom bola analýza možností podpory inkluzívnej edukácie v materských a v základných školách.
     Štátny tajomník Peter Krajňák vo svojom príhovore ocenil zámer celého projektu vzhľadom na aktuálnu potrebu hľadania nových inovatívnych prístupov pre zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska a žiakov zo znevýhodneného prostredia. Vyjadril podporu pre implementovanie podnetných odporúčaní a záverov vedecko-výskumného projektu a nádej, že je tu cesta ako dosiahnuť zlepšenie školských výsledkov tejto skupiny žiakov, ktoré bude možné identifikovať aj v súhrnných výsledkoch národných a medzinárodných meraní kvality vyučovania na Slovensku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku