V jesenných e-testovaniach mali školy najväčší záujem o matematiku, piataci si vyskúšali aj generálnu skúšku elektronického Testovania 5

16.11.2016
     Viac než 750 základných a stredných škôl otestovalo na začiatku školského roka svojich žiakov vo vstupných a priebežných školských testovaniach prostredníctvom počítačov. Elektronické testovanie zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý ponúkol školám 31 rôznych e-testov. Počas elektronických testovaní JESEŇ 2016, v čase od 21. septembra do 11. novembra 2016,  žiaci základných a stredných škôl vyplnili  v systéme e-Test celkovo viac než 66 000 e-testov. Zároveň viac ako 2 500 piatakov si na niektorých základných školách vyskúšalo aj generálnu skúšku elektronickej formy Testovania 5-2016.
     O vstupné a priebežné školské elektronické testovania prejavili školy veľký záujem. Ponuku NÚCEM-u využilo v jesennom termíne viac než 750 základných a stredných škôl. Na základných školách bol najväčší záujem o matematiku pre piatakov, ktorí vyplnili celkovo takmer 20 000 e-testov. Testy z matematickej gramotnosti vyplnilo takmer 10 500 ôsmakov a deviatakov na základných školách, obdobné e-testy riešilo takmer 9 000 šiestakov a siedmakov. S veľkým záujmom si školy vyberali aj testy z prírodovednej gramotnosti pre deviatakov, ako aj testy zo slovenčiny pre ôsmakov. V ponuke e-testov na školách s vyučovacím jazykom maďarským boli okrem maďarského jazyka a literatúry aj slovenský jazyk a slovenská literatúra zameraná na počúvanie s porozumením.   
     Na gymnáziách zadávali učitelia e-testy z matematiky najmä štvrtákom a prvákom (viac než 4 000 e-testov), na stredných odborných školách vyplnilo vstupné e-testy z matematiky takmer 3 000 žiakov. Stredné školy ďalej overovali rôzne úrovne cudzieho jazyka (anglický a nemecký jazyk), finančnú aj prírodovednú gramotnosť.
     „Riaditelia základných škôl už od nás dostali do svojich schránok elektronické reporty s finálnymi výsledkami ich žiakov vo vstupných e-testoch, pričom žiaci sa dozvedeli svoje predbežné výsledky okamžite po ukončení testu. V reportoch si učitelia nájdu detailné informácie o priemernej úspešnosti a percentile ich školy v každom testovanom predmete, o percentile a priemernej úspešnosti žiakov každej triedy, ktorá sa do jesenného e-testovania zapojila,“ uviedla riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Tieto výsledky môžu školy využiť najmä na zhodnotenie úrovne vstupných vedomostí žiakov a na individuálny prístup k žiakom na vyučovacích hodinách. Školské e-testovania slúžia učiteľom a riaditeľom predovšetkým na autoevalváciu škôl.
     V dňoch 8. – 9. novembra 2016 si certifikačné základné školy mohli vyskúšať generálnu skúšku elektronického Testovania 5-2016. Do tejto formy testovania sa zapojilo 103 škôl a vyše 2 500 piatakov, ktorí vyplnili spolu viac než 5 000 e-testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Reporty s detailnými výsledkami žiakov v generálnej skúške E-Testovania 5-2016 školy dostanú 21. novembra 2016. Žiaci na školách, ktoré sa zapojili do generálnej skúšky, budú môcť pomocou počítačov vypĺňať aj „ostré“ testy v Testovaní 5-2016 dňa 23. novembra 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku