V Hlohovci sa zišli odborníci na medzinárodnej konferencii Materská škola je pre všetky deti

04.11.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vystúpil na odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Hlohovci pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku.
     V príhovore riaditeľ ŠPÚ vyzdvihol dôležitosť a nezastupiteľnosť predškolskej prípravy detí na ďalší vzdelávací proces. Zhodnotil tiež pilotnú fázu predprimárneho vzdelávania, ktorej úlohou bolo overiť účinnosť a primeranosť nastavení inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
     „Počas pilotnej fázy boli tieto ciele naplnené. Materským školám, ktoré sa do tohto procesu zapojili, sa počas školského roka 2015/2016 podarilo zaviesť iŠVP do praxe. Na základe podnetov učiteliek mohol Štátny pedagogický ústav pripraviť úpravy a zmeny v iŠVP, ktorý bol následne schválený ministrom školstva,“ uviedol Ľ. Hajduk a doplnil, že vďaka dobrej spolupráci materských škôl a ŠPÚ sa mohli pripraviť informačné semináre pre všetky MŠ, ktoré sa do pilotnej fázy nezapojili a tým sa urýchlila implementácia iŠVP do praxe. Riaditeľ ŠPÚ vyzval učiteľky materských škôl, aby sa aj naďalej, v prípade nezodpovedaných otázok, s dôverou obracali na túto inštitúciu.
     „K úspešnej realizácii pilotnej fázy prispela v nemalej miere aj Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a školské úrady v Trnave, Banskej Bystrici a Nitre“, uzavrel riaditeľ Ľ. Hajduk.
     Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Materská škola je pre všetkých zorganizovalo MŠVVaŠ SR spolu s Mestom Hlohovec a Slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku