V Európe sa pripravuje nový vzdelávací program Erasmus pre všetkých/YES EUROPE

18.12.2012
     Program Erasmus pre všetkých/YES Europe by mal podporiť oblasť formálneho aj neformálneho vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj mobilitu všetkých vekových skupín. Oproti pôvodnému návrhu programu Erasmus pre všetkých však prináša aj samostatnú kapitolu pre mládež, na ktorú bude vyčlenených 8 % z celkového rozpočtu.
     O pripomienkach k návrhu programu Erasmus pre všetkých/YES Europe diskutovala europoslankyňa Katarína Neveďalová s členmi Riadiaceho výboru Programu celoživotného vzdelávania, zástupcami mládeže a pracovníkmi s mládežou. Stretnutie sa uskutočnilo v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže.
     Od predstavenia návrhu nariadenia Európskej komisie o programe Erasmus pre všetkých v novembri 2011 prebiehali intenzívne rokovania a konzultácie na úrovni Rady EÚ a Európskeho parlamentu (EP). Výbor EP pre kultúru a šport prišiel s návrhom nového názvu programu „YES Europe“ a viacerými zmenami, ktoré reflektovali požiadavky odbornej verejnosti a využívateľov súčasných programov.
     Ako uviedla europoslankyňa Neveďalová, YES Europe by mal okrem nového názvu zastrešujúceho programu, navrhnutého EP, ponechať aktuálne používané a vo verejnosti dobre známe značky programov (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet). Mal by priniesť aj definíciu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a definovať potrebu uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania. V programe by sa mala objaviť aj pôžičková schéma pre vysokoškolských študentov pre magisterské štúdium v zahraničí. Program kladie väčší dôraz aj na inklúziu tak, aby bol naozaj pre všetkých a zakomponoval do textu aj ohrozené skupiny. Po dobrých skúsenostiach navrhuje EP uplatňovať štruktúrovaný dialóg okrem oblasti mládeže taktiež vo vzdelávaní, odbornej príprave či športe.
     Program by mal v rozpočtovom období EÚ 2014-2020 združiť pod jednu hlavičku sedem existujúcich programov, vrátane Programu celoživotného vzdelávania a programu Mládež v akcii. Z celkového rozpočtu bude najviac financií vyčlenených na vzdelávanie a odborné vzdelávanie a prípravu (83,4 %), na mládež (8 %) a na spoluprácu medzi sektormi mládeže a vzdelávania (5 %). Po prvýkrát sa v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu objavuje aj samostatná kapitola pre šport (1,8 %), rovnaký podiel pripadne aj na program Jean Monnet (1,8 %). Financovanie programu bude závisieť od dohody o sedemročnom rozpočte na roky 2014-2020.
     V pléne Európskeho parlamentu sa o správe k nariadeniu bude hlasovať v januári 2013.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku