V Bruseli sa konalo historicky prvé spoločné zasadnutie Rady pre finančné záležitosti a Rady pre vzdelávanie

13.11.2019

     Štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová sa spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým zúčastnili na historicky prvom spoločnom zasadnutí Rady pre vzdelávanie (EYCS) a Rady pre finančné záležitosti (ECOFIN). Stretnutie bolo iniciované fínskym predsedníctvom Rady EÚ s cieľom otvoriť diskusiu a dospieť k spoločnému jazyku o investovaní do rozvoja kompetencií a ľudského kapitálu medzi rezortmi školstva a financií naprieč členskými krajinami EÚ. Členské štáty sa zhodli, že poskytovanie prístupného a kvalitného vzdelávania je základom pre udržateľný rast, inovácie, konkurencieschopnosť a individuálnu aj makroekonomickú odolnosť. Spoločným záverom diskusie je, že adekvátna výška investícií do vzdelávania musí ísť ruka v ruke s ich efektívnym a účinným vynakladaním.
     Štáty EÚ vidia pridanú hodnotu spolupráce na európskej úrovni práve v súvislosti so zdieľaním najlepších skúseností v efektívnom a účinnom vynakladaní prostriedkov do vzdelávania. „Pre dosiahnutie kvality a rovnosti vo vzdelaní považujeme za kľúčovú politickú a odbornú zhodu na jasnej vízii a stratégii. Na Slovensku preto vláda SR v roku 2018 schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania do roku 2027. Jedným z najdôležitejších opatrení s potenciálne najvyššou návratnosťou je prijatie povinného predprimárneho vzdelávania pre 5 ročné deti od roku 2021. Financovanie opatrenia je dobrým príkladom využitia kombinácie štátnych a európskych zdrojov“, uviedla v rámci diskusie štátna tajomníčka.
     Minister financií zdôraznil potrebu prijímania politík na základe faktov a vyzdvihol v tejto súvislosti spoluprácu ministerstva školstva, a ministerstva financií na revízii výdavkov. „Revízia výdavkov na vzdelávanie identifikovala oblasti pre dodatočné investovanie prostriedkov, možnosti vnútorných úspor a možnosti realokácie prostriedkov na efektívnejšie politiky. V spolupráci pokračujeme na revízii výdavkov na skupiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením“, uviedol minister financií. Delegácie členských štátov sa na záver zasadnutia zhodli, že by malo prísť k posilneniu výskumu a analýz o efektívnosti a finančnej návratnosti jednotlivých opatrení vo vzdelávaní, pričom treba mať na pamäti dlhodobý charakter tohto druhu investícií.
     Popoludní pokračovalo samostatné zasadnutie Rady pre vzdelávanie, počas ktorého bolo prijaté uznesenie Rady o ďalšom rozvoji Európskeho vzdelávacieho priestoru na podporu systémov vzdelávania a odbornej prípravy orientovaných na budúcnosť, potvrdzujúce ambíciu ČŠ a COM spoločné pracovať na budovaní priestoru, kde vzdelávanie nepozná hranice. Rada tiež schválila závery Rady o kľúčovej úlohe politík celoživotného vzdelávania pri posilňovaní spoločností v snahe o technologickú a ekologickú transformáciu pri podpore inkluzívneho a udržateľného rastu.
     Následne prebehla diskusia na čoraz viac skloňovanú tému využívania umelej inteligencie (artificial intelligence - AI)  vo vzdelávaní, ktorá sa v mnohých členských štátoch už pretavila do konkrétnych plánov a stratégií o jej praktickom využití pre blaho učiacich sa i učiteľov. Z diskusie vyplynula najmä potreba zamyslieť sa nad etickými aspektmi využívania AI vo vzdelávaní tak, aby technológie pracovali pre ľudí a nie naopak, a aby bola zaručená ochrana ľudských práv, osobných údajov a zabránilo sa zneužitiu AI.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku