V Bratislave sa hovorilo o zapájaní sa do programu Horizont 2020

06.03.2018
      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa dnes v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo spoločné zasadnutie národných delegátov a národných kontaktných bodov Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.
      Hlavným cieľom stretnutia bolo rokovanie o ďalšom zintenzívnení spolupráce podporných štruktúr programu s MŠVVaŠ SR s cieľom zvýšiť účasť slovenských výskumných subjektov v poslednom pracovnom programe Horizont 2020 v rokoch 2018 - 2020.
      Počas rokovania štátna tajomníčka oznámila, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlási výzvu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“, ktorá bola pripravená v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR.   
      Predseda APVV Jozef Masarik vyhlásil, že hlavným cieľom výzvy je motivovať slovenských vedcov k podávaniu prihlášok do programu Horizont 2020 a zvýšiť tak čerpanie európskych zdrojov.
      Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko predstavil zámer komplementárnej podpory projektov schválených v rámci programu Horizont 2020 prostredníctvom výziev Operačného programu výskum a inovácie.
      V závere účastníci diskutovali o nadchádzajúcich prípravách nového Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 - 2027.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku