V Bratislave opäť rokovali experti o problematike finančnej gramotnosti

16.11.2018
     Vo štvrtok 15. novembra 2018 sa v Bratislave za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka uskutočnilo ďalšie zasadnutie medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť za vysokej účasti členov a hostí.
      Priamo riadené organizácie ministerstva školstva prezentovali konkrétne aktivity za obdobie 6/2016 – 6/2018 v oblasti testovania, prípravy metodických materiálov, školení a kurzov pre pedagógov, konkrétnych voliteľných predmetov, ako napr. Cvičná firma. Veľkým prínosom bolo aj definovanie aktivít týchto organizácií v rámci ich plánu úloh, ktorých cieľom je podporovať zlepšovanie vzdelávania finančnej gramotnosti.
     Hostia z Národnej banky Slovenska oboznámili členov pracovnej skupiny s vytvoreným učebným materiálom a zároveň predniesli svoju ponuku vzdelávania lektorov finančnej gramotnosti ako „trénovanie trénerov“.  
     Zástupkyňa z tímu Teach for Slovakia predstavila niekoľkoročnú spoluprácu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, kde zamestnanci banky boli na chvíľu učiteľmi a následne pozvali žiakov na svoje pobočky, kde si mohli pozrieť a vyskúšať prácu vo finančnej sfére.
     Na rokovaní sa riešila aj cieľová skupina ľudí 45+ a 62+ v rámci ďalšieho vzdelávania. Odbor celoživotného vzdelávania odprezentoval spoluprácu s Asociáciou univerzít tretieho veku, kde v rámci rôznych aktivít pracujú na zlepšovaní finančného povedomia uvedených vekových skupín obyvateľstva.
     Medzirezortná expertná skupina pre finančnú gramotnosť schválila, vzala na vedomie prezentované informácie o správach z inšpekčnej činnosti a testovania v uvedenej oblasti a odporučila pokračovať a realizovať naplánované aktivity Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogického centra, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Odboru celoživotného vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. Jednou z nich je napríklad aj preklad Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 do maďarského jazyka vzhľadom na fakt, že na Slovensku sú stovky škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku