Uzatváranie pracovných pomerov na funkciu docent/profesor do 70 rokov

Z § 77 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyplýva, že s vysokoškolským učiteľom je možné uzatvoriť pracovný pomer so zaradením do funkcie docent alebo profesor na základe jedného výberového konania len na dobu určitú a to najviac na päť rokov.
 
Výnimku z tohto pravidla tvorí len nasledujúci prípad: vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora (najmenej) tretí raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách je najmenej deväť rokov a ak ide o funkciu profesora, má titul profesor. V takomto prípade získava právo na uzatvorenie pracovnej zmluvy do dosiahnutia veku 70 rokov.
 
Máme za to, že právo (nie povinnosť) na uzatvorenie pracovného pomeru do dosiahnutia veku 70 rokov vzniká len v čase uzatvárania zmluvy na základe výberového konania a nie aj počas trvania pracovného pomeru – napríklad, ak vysokoškolský učiteľ pôsobil osem rokov vo funkcii docenta na základe dvoch výberových konaní a opätovne na základe tretieho výberového konania obsadil funkciu docenta, nevzniká mu právo na pracovný pomer do dovŕšenia veku 70 rokov po uplynutí jedného roka od tretieho obsadenia funkcie docent (keď by dodatočne splnil podmienku pôsobenia vo funkcii docent najmenej deväť rokov). Obdobne to platí pre mimoriadneho profesora, ktorý po tom, ako mu je udelený titul profesor, sa síce stáva riadnym profesorom, ale nevzniká mu tým dodatočne právo na predĺženie trvania pracovného pomeru do dosiahnutia veku 70 rokov.
 
Odôvodnenie:
Funkcie docent a profesor sa obsadzujú na dobu určitú, vo všeobecnosti najviac na päť rokov. V osobitne uvedenom prípade (špeciálne ustanovenie), za splnenia určených podmienok vzniká vybranému uchádzačovi právo na obsadenie funkcie (na dobu určitú) až do dosiahnutia veku 70 rokov. Zákon explicitne neuvádza, že toto právo môže vzniknúť aj na základe dodatočného splnenia podmienok (o obsadené funkcie ako aj o období, na ktoré sa funkcia obsadzuje, sa rozhoduje vo výberovom konaní). Okrem toho, v prípade, že by sme k predmetnému ustanoveniu prijali výklad, že podmienky je postačujúce splniť dodatočne, nastávala by situácia, že právo na uzatvorenie pracovného pomeru do dosiahnutia veku 70 rokov, by vznikalo de facto skôr, ako by boli splnené zákonné podmienky. Napr. v prípade, že by vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta v troch výberových konaniach, pričom celkovo by v tejto funkcii v čase uskutočnenia tretieho výberového konania pôsobil napr. sedem rokov, fakticky by mu pri inom výklade predmetných ustanovení vznikalo právo na obsadenie funkcie docenta už po pôsobení v tejto funkcii len počas siedmich rokov, aj keď formálne by to bolo zmluvne upravené až po uplynutí ďalších dvoch rokov, keď by mala byť dodatočne splnená podmienka pôsobia najmenej deväť rokov.
 
Máme za to, že z hľadiska podmienky celkovej doby obsadenia funkcie, nie je rozhodujúce, či vysokoškolský učiteľ pôsobil vo funkcii docenta alebo profesora, a z hľadiska vyhodnocovania podmienky dostatočne dlhej lehoty pôsobenia v príslušnej funkcii (najmenej deväť rokov), nie je rozhodujúce, či vysokoškolský učiteľ pôsobil vo funkcii docenta alebo profesora. To znamená, že ak vysokoškolský učiteľ dvakrát obsadil funkciu docenta a v tejto funkcii v čase tretieho výberového konania pôsobil už napr. desať rokov, v prípade, že má titul profesor a v ďalšom výberovom konaní obsadí funkciu profesora, získava právo na obsadenie funkcie profesora do dosiahnutie veku 70 rokov.
 
Odôvodnenie:
Vychádzame z príslušného ustanovenia zákona, ktorý používa množné číslo – pôsobenie vo funkciách, a nie spojenie ako napr. v príslušnej funkcii. Takýto princíp je vyjadrený aj v osobitnej časti dôvodovej správy k pôvodnému návrhu zákona z roku 2001. Rovnako sa v odôvodnení uvádza, že podmienka pôsobenia vo funkcii sa nevzťahuje výhradne na jednu vysokú školu, ale do doby pôsobenia sa započítavajú aj pracovné pomery na inej vysokej škole.
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nie je splnomocnené na vydávanie právne záväzného výkladu zákona a toto stanovisko má tak odporúčací charakter.

Podľa stavu k 24.6.2013
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku