Úspechy detí a žiakov vďaka národnému projektu

23.09.2015
     Zlepšenie prospechu, dochádzky aj zamedzenie preraďovania žiakov do špeciálnych škôl – to sú len niektoré z prínosov národného Projektu inkluzívnej edukácie (PRINED). Ten obohatil a skvalitnil nielen vyučovanie, ale aj mimoškolskú činnosť o pestré aktivity rôzneho druhu.
     Celkovo 354 pozícií odborných zamestnancov – ich vytvorenie považujú odborníci a pedagógovia za jeden z najväčších prínosov projektu. Zhodli sa na tom na záverečných konferenciách projektu v Banskej Bystrici (17. septembra 2015) a v Tatranskej Lomnici (18. septembra 2015).
     Školy získali školských psychológov, špeciálnych, sociálnych a liečebných pedagógov, ako aj logopédov. Veľkým prínosom boli taktiež pedagogickí asistenti (200 v ZŠ a 50 v MŠ), ktorí pôsobili spolu s pedagogickými zamestnancami aj v rómskych osadách. Posudzovali schopnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít, vypracovali im primerané programy pomocou ktorých sa deti naučili základné zručnosti, ako napríklad používať ceruzku alebo príbor. Pri starších deťoch sa odborníci sústredili na identifikovanie a odstránenie zlých školských výsledkov či nedostatkov v správaní.
     „Bolo potrebné prekonať nedôveru rodičov a ich obavy, čo sa s ich deťmi bude diať. Tejto náročnej úlohy sa inkluzívne tímy chopili, je za tým veľa intenzívnej komunikácie a kontaktov s rodinami žiakov. Bariéry sa podarilo prelomiť niekde veľmi rýchlo, niekde v menšej miere,“ skonštatoval manažér projektu Peter Dolíhal a dodal: „Vďaka projektu žiaci dostávajú šancu úspešne ukončiť základné vzdelanie, pokračovať v štúdiu a následne sa uplatniť na pracovnou trhu.“
     Popri zlepšení prospechu žiakov a ich dochádzky sa projekt zameral aj na zavedenie celodenného výchovného systému. Ten priniesol na školy popoludňajšie záujmové krúžky, ako napríklad športové či hudobné aktivity, ale aj žiakmi obľúbené varenie. V školách zapojených do projektu v uplynulom školskom roku pracovalo 2 535 krúžkov, do ktorých sa zapojilo 19 500 žiakov, z toho 6 600 zo sociálne znevýhodneného prostredia. V popoludňajších hodinách sa žiaci venovali aj písaniu domácich úloh či doučovaniu.
     „Doučovanie pokladáme za veľmi pozitívne a prínosné. Žiaci sa zlepšili, získali istotu, sebavedomie a pochopili, že čas strávený v škole môže byť užitočný,“ zhodnotila Anna Kromková, riaditeľka Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi.
     Národné projekt PRINED sa končí 30. novembra 2015. Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe jeho pokračovania. „Ak chceme skutočne vidieť výsledky doterajšej práce aj v budúcnosti, je potrebné kontinuálne pokračovanie projektu. V opačnom prípade riskujeme, že doterajšie úsilie bolo zbytočné,“ konštatovala Katarína Cimbová, školský psychológ, ZŠ Mlynská zo Stropkova.
 
     Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum na 100 základných a 50 materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ a prostredníctvom aktivít projektu, vytvorením a činnosťou inkluzívnych tímov odborníkov v školách i priamo v teréne predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia  marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku