Ukončenie písomných maturitných skúšok

18.03.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič  v mene svojom i v mene vedenia Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania vyslovuje poďakovanie všetkým riaditeľom stredných škôl, školským koordinátorom, predsedom a členom školských a predmetových maturitných komisií, ako aj hodnotiteľom za pokojný a profesionálne zvládnutý priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok.
     Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou objektívnosťou a odbornosťou zabezpečili na školách také podmienky, aby mohli byť v celoslovenskom meradle ohodnotené vedomosti, schopnosti a zručnosti našich žiakov.
     Maturantom zároveň želá minister školstva veľa úspechov pri ústnej forme internej časti maturitných skúšok, ktoré sa začínajú 20. mája 2013.
    
     Na Slovensku sa minulý týždeň a dnes konala externá časť a písomná forma internej časti maturitných skúšok z vyučovacích jazykov (slovenský, maďarský a ukrajinský), z jedného zo šiestich cudzích jazykov a matematiky.Výsledky žiakov budú školám doručené v zmysle zákona 10 dní pred začiatkom ústnej časti maturitnej skúšky (pred odchodom žiakov na akademický týždeň).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku