Učitelia dostanú za získané kredity takmer 16 miliónov eur

07.11.2012
      Na kreditové príplatky, ktoré získali pedagogickí a odborní zamestnanci škôl pred septembrom 2011, bolo školám poskytnutých v rámci mzdového normatívu na rok 2012 celkovo 5,7 milióna eur. Ďalších 10,1 milióna eur dostanú školy ešte tento rok, a to na kredity získané od septembra 2011. Celkovo tak pedagogickí a odborní zamestnanci získajú k platu o takmer 16 miliónov eur navyše.
      Podľa zákona patrí pedagogickým a odborným zamestnancom (ďalej len zamestnanec) za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa určených podmienok a v stanovenej lehote. Najviac však môže dostať 12-percentný kreditový príplatok za 60 získaných kreditov.
     „Kreditový príplatok je motiváciou pre zamestnancov k absolvovaniu kontinuálneho vzdelávania či tvorivým aktivitám súvisiacim s výkonom ich pedagogickej alebo odbornej činnosti. Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zároveň od 1. januára 2012 oprávňuje zamestnancov k získaniu 60 kreditov aj za vykonanú rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka a u pedagogického zamestnanca aj za rozširujúce štúdium. Súčasne sa posúva zrušenie 7-ročnej lehoty platnosti kreditov z 1. januára 2013 na 1. januára 2015,“ pripomína minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku