Trenčianska univerzita pochybila

25.06.2015
     Minister školstva Juraj Draxler sa včera stretol s rektorom TnUAD Jozefom Habánikom – hlavnou témou rozhovorov bola kontrola hospodárnosti, ktorá bola v týchto dňoch ukončená. V rámci nej sa zistilo, že univerzita pochybila. „Vyplatenie odstupného bývalej kvestorke nebolo v súlade so zákonom, bolo pomerne vysoké a toho sa týka aj vysoká pokuta, ktorú môže univerzita dostať,“ povedal minister školstva J. Draxler. Univerzita vyplatila odstupné bývalej kvestorke Ľ. H. vo výške 24-násobku funkčného platu (brutto 49 200 eur), čo je podľa Odboru kontroly MŠVVaŠ SR nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. TnUAD zásadne odmietla kontrolné zistenia a naďalej si stojí za tým, že skončením pracovného pomeru dohodou s jedným z kvestorov zabránila ďalšiemu čerpaniu verejných prostriedkov. Čo sa týka podnetu o vyplatení odstupného zamestnancovi D. T., tu rektor postupoval v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Kolektívnou zmluvou TnUAD. Tvrdenie pisateľa podnetu o neoprávnenom vyplatení odstupného tomuto zamestnancovi sa nepotvrdilo. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
      Po prerokovaní správy a zápisničnom ukončení kontroly predloží MŠVVaŠ SR vypracovanú správu s príslušnou dokumentáciou na miestne príslušnú Správu finančnej kontroly Zvolen na ďalšie konanie, ktorá následne môže v zmysle zákona uložiť pokutu do 40 000 eur. Univerzita musí prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v termíne do  3. 9. 2015  a následne predložiť kontrolnému orgánu správu o ich splnení v termíne do 31. 10. 2015.
     Minister a rektor spoločne preberali aj výskumné projekty univerzity a pozreli si tiež Centrum excelentnosti. Záver návštevy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka patril rozhovoru ministra s kvestorom Milošom Haščicom, ktorého vrátil do funkcie rozsudok súdu. „Je to bizarná situácia, keď kvestor je v malej kancelárii v podstate odrezaný od sveta – nemá ani telefón, ani internet a nevykonáva plnohodnotne funkciu. Ja som ochotný sprostredkovať ďalší dialóg tak, aby sa obe strany vedeli dohodnúť,“ zdôraznil šéf rezortu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku