Testy zo spoločenskovedných predmetov umožnia overiť vedomosti veľkého počtu žiakov

11.02.2014
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil vo februári a marci ďalšiu sériu školení k tvorbe úloh a testov (testovacích nástrojov) pre národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Odborné vzdelávanie je určené pre učiteľov spoločenskovedných predmetov, informatiky a cudzích jazykov a uskutoční sa v Ivanke pri Dunaji, Ružomberku a v Prešove. Národný projekt je aj v roku 2014 platformou na zvyšovanie kvalifikácie tvorivých pedagógov zo základných a stredných škôl.
     Spoločenskovedné predmety (občianska náuka, dejepis a geografia) poskytujú žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom základné právne, ekonomické, kultúrno-historické poznatky, znalosti o planéte Zem, o väzbách človeka a spoločnosti na prírodné podmienky. „Doteraz vznikali úlohy z týchto predmetov predovšetkým pre potreby maturitných skúšok a učitelia si individuálne  vytvárali test z týchto predmetov. Projekt školám ponúkne testové úlohy v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Nové úlohy a testy z občianskej náuky, dejepisu a geografie umožnia školám overovať vedomosti žiakov na úrovni jednotlivých ročníkov základných a stredných škôl,“ povedala riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská. Šéfka NÚCEM-u dodala, že práve v spoločenskovedných predmetoch môže žiak preukázať, ako ovláda napríklad čítanie s porozumením a orientuje sa v právnej a sociálnej problematike či v ekonomických pojmoch.
     NÚCEM bude v tomto období  vzdelávať aj budúcich autorov úloh a testov z ruského jazyka. Pre mládež na Slovensku je ruština v poradí tretím najobľúbenejším cudzím maturitným jazykom, na prvom mieste je bezkonkurenčne angličtina a na druhom mieste je nemčina. Tradične majú záujem o tento najrozšírenejší slovanský jazyk maturanti zo škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja. V rámci národného projektu pokračuje vzdelávanie učiteľov v tvorbe testovacích nástrojov aj pre nemčinu a angličtinu.
     Noví odborne vyškolení autori úloh a testov,  ktorí podpíšu pracovnú zmluvu s NÚCEM-om a preukážu svoje schopnosti počas skúšobnej lehoty, sa pridajú ku kolektívu približne 350 učiteľov, ktorí tvoria testovacie nástroje pre národný projekt. Jedným z jeho dôležitých cieľov je vytvorenie pôvodných 30 tisíc úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov.
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity národného projektu
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku