Termín predbežnej kontroly formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj sa oddnes dá rezervovať

11.07.2011

     Od dnešného dňa 11. júla 2011 je sprístupnený rezervačný systém na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ich príloh v rámci priebežnej výzvy operačného programu Vzdelávanie a dvoch výziev operačného programu (OP) Výskum a vývoj.
    
Predbežnú kontrolu budú v rámci oboch operačných programov vykonávať pracovníci Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) od 18. júla do 1. augusta 2011 v regionálnych informačných kanceláriách v Bratislave, Žiline, Zvolene a v Košiciach. Záujemcovia si termín konzultácie môžu zarezervovať prostredníctvom rezervačného systému zverejneného na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, kde sa nachádzajú aj kontakty na jednotlivé kancelárie. Počet konzultácií je obmedzený na jednu návštevu žiadateľa, a to s časovým limitom 90 minút. Predbežná kontrola nerieši obsahovú stránku pripraveného projektu, iba formálnu.
     Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok sa prostredníctvom osobnej konzultácie zameranej na kontrolu formálnej správnosti žiadosti môžu vyhnúť zbytočným formálnym chybám v projekte a zvýšiť tak svoje šance uspieť pri získaní finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Výskum a vývoj.
     Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Vzdelávanie je zameraná na podporu prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu, vrátane ich ďalšieho vzdelávania. Určená je pre základné, základné umelecké a stredné školy, pre miestnu samosprávu a mimovládne organizácie, avšak predkladaný projekt musí byť v súlade so Žiadosťou o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu schválenou Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Výzvu vyhlásila ASFEU 20. mája 2011 s celkovou alokáciou 17 miliónov eur.
     V rámci OP Výskum a vývoj sú aktuálne dve zverejnené výzvy na podporu výskumno-vývojových centier pri uplatnení schémy štátnej pomoci, a to jedna pre územie Slovenska, okrem Bratislavského kraja a druhá pre Bratislavský kraj. Obe výzvy vyhlásené ASFEU 28. apríla 2011 sú určené pre súkromný sektor v celkovej alokovanej výške 60 mil. eur. Žiadosti predložené v rámci uvedených výziev môžu byť zamerané na priemyselný (aplikovaný) výskum alebo experimentálny vývoj za účelom priamej spolupráce žiadateľov - súkromných podnikov s akademickou sférou.
     Viac podrobností, ako aj  podmienky na zapojenie sa do výziev, sa nachádzajú na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk (podstránka Operačný program Vzdelávanie/Aktuálne výzvy a podstránka Operačný program Výskum a vývoj/Aktuálne výzvy).

Bratislava 11. júl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku