Technologický komplex bude chrániť životné prostredie

02.05.2014
     V Dubnici nad Váhom vyrastie technologický komplex, ktorý bude zameraný na separáciu zmesového komunálneho odpadu s oddelením biomasy, železných a neželezných kovov a skla a následného splynovania zostatkového odpadu.
     Technologický komplex bude slúžiť ako montážne, skúšobné a overovacie pracovisko pre skúšky komponentov, jednotlivých technologických uzlov komplexu energetického zhodnocovania zmesového komunálneho odpadu a školiace pracovisko pre dané technológie.
     Pripravovaný objekt predstavuje vyústenie viac ako 9-ročného interného výskumu a vývoja Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s. Nová Dubnica, ako aj spolupráce s vedecko-pedagogickými pracoviskami vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a s podnikateľskými subjektmi  výskumu a vývoja na Slovensku. Spomínaný výskum sa orientoval na oblasť získavania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Celkové náklady tohto výskumu dosiahli takmer 2,5 mil. eur, pričom financie pochádzali výlučne z úverov. 
     Realizácia nového objektu predstavuje reálny transfer získaných poznatkov a ich poloprevádzkové overovanie v celom komplexe, tzn. od overovania technologických uzlov komplexu (separačných liniek, novej technológie splynovania komunálneho odpadu, čistenia technického plynu až po jeho zužitkovanie v špeciálnych kogeneračných jednotkách do podoby elektrickej a tepelnej energie).
     V danej etape sú kryté úvermi a spolufinancovaním partnerov zúčastňujúcich sa na realizácií komplexu. Poloprevádzkové overenie komplexu a jeho projekčné dopracovanie do podoby finálnej technológie bude predstavovať predovšetkým z environmentálneho hľadiska mimoriadny prínos k celkovému pokroku v oblasti životného prostredia. Pre zabezpečenie výskumno-vývojových aktivít, na ktoré nadväzuje budovanie technologického komplexu, slúži projekt aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja „Vývoj technologického komplexu pre spracovanie komunálneho odpadu pre materiálové a energetické účely“, ktorý rieši Elektrotechnický výskumný a projektový ústavu, a.s.  na základe poskytnutej dotácie formou stimulov na výskum a vývoj.
     Na tento projekt aplikovaného výskumu a vývoja tak bola zo štátneho rozpočtu poskytnutá dotácia vo výške 2 mil. eur, ktorej podmienkou je spolufinancovanie vo výške 670 tis. eur zo strany prijímateľa k tejto dotácii. Celkové náklady na finalizáciu komplexu sú predbežne vyčíslené na približne 7,5 mil. eur.
     Poloprevádzkové overenie komplexu a jeho projekčné dopracovanie do podoby finálnej technológie v sebe prináša mimoriadny prínos, a to hlavne z environmentálneho hľadiska.  Slávnostné pokladanie základného kameňa haly Technologického komplexu spracovania komunálneho odpadu sa uskutočnilo koncom apríla na pozemku Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s. Nová Dubnica, ktorý sa nachádza v areáli bývalého ZŤS Dubnica nad Váhom.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku