Takmer 4 mil. eur na stredoškolské sociálne štipendiá

23.10.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo v minulom školskom roku štúdium stredoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia sumou takmer 4 milióny eur. Žiaci ich získali formou štipendia v rôznej výške, pričom samotná čiastka závisela od prospechu žiaka.
     V školskom roku 2012/13 bolo celkovo vyplatených 113 210 štipendií, čo v priemere znamenalo 11 321 poberateľov mesačne. Priemerná výška štipendia bola na úrovni 34,43 eura.     
     Najviac stredoškolákov poberalo túto formu podpory v Prešovskom kraji, kde bolo vyplatených 34 178 štipendií v celkovej sume takmer 1,2 milióna eur. Za ním nasleduje Košický kraj v ktorom bolo sociálne štipendium vyplatené 26 224 stredoškolákom v celkovej sume takmer 902 000 eur. Stredoškoláci v Banskobystrickom kraji dostali viac ako 662 000 eur. Tie pomohli 20 042 žiakom. Najmenej štipendií bolo vyplatených v Bratislavskom kraji. Konkrétne pre 1 129 žiakov celková čiastka 41 400 eur a v Trenčianskom kraji 3 571 žiakov získalo necelých 126 000 eur. Stredoškolákom v Trnavskom kraji bolo vyplatených 206 729 eur a tie išli 6 115 žiakom. V prípade Žilinského kraja sa sociálne štipendiá týkali 10 780 žiakov v celkovej sume 376 983 eur a v Nitrianskom kraji to bolo 381 281 eur pre 11 171 žiakov.
     V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2011/12 došlo k miernemu zvýšeniu počtu vyplatených štipendií. Evidujeme nárast o 2 729 vyplatených štipendií. S týmto súvisí aj nárast objemu vyplatenej sumy o zhruba 251 000 eur.
     Výška štipendia sa vypočítava na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa a je stanovená ako 50 % minima (žiaci s prospechom do 2,0 vrátane), 35 % (prospech do 2,5 vrátane), resp. 25 % (prospech do 3,5 vrátane). V tomto školskom roku tak ide o sumy 45,21 €, 31,65 €, resp. 22,61 € mesačne.
     Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul čas podmienečného vylúčenia.
     Štipendium môžu získať žiaci stredných škôl, odborných učilíšť alebo praktických škôl z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi, alebo ktorých jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje životné minimum rodiny. O priznaní štipendia a jeho výške rozhoduje riaditeľ strednej školy.
     Administráciu štipendií a usmerňovanie škôl pri posudzovaní žiadostí o štipendium gestoruje Ústav informácií a prognóz školstva.
     Štipendiá sa vyplácajú žiakom v termínoch určených školou. Rodič vystupuje len ako právne zodpovedná osoba. O vyplácaní štipendií rozhoduje riaditeľ školy, v odôvodnených prípadoch, ako napríklad  v prípade žiakov nižších ročníkov osemročných gymnázií, či u žiakov praktických škôl, na základe odôvodnených žiadostí rodičov, môže byť štipendium vyplatené rodičovi.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku