Tabule upozornia na školy s projektom PRINED

03.03.2015
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Označenie miesta realizácie projektu – Trvalo vysvetľujúce tabule v počte 150 kusov, vrátane dopravy uvedených tabúľ v rámci Slovenska od výrobcu.“ Odhadovaná cena predmetu obstarávania je do 5915,93 € s DPH. 
     Do Národného projektu PRINED (Projekt inkluzívnej edukácie) sa zapája 100 základných a 50 materských škôl, na ktoré by mali pribudnúť tabule. Ide o trvale vysvetľujúcu tabuľu, ktorú je potrebné umiestniť najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné širokej verejnosti a v dostatočnej  veľkosti. Súčasťou zákazky je aj doručenie zabalenej tabule, predpripravenej na montáž, na adresu konkrétnej základnej školy a materskej školy.
     V zmysle „Manuálu pre informovanie a publicitu určených Riadiacim orgánom pre operačné programy VzdelávanieVýskum a Vývoj“ a "Pravidiel pre používanie informačných opatrení", je potrebné označiť miesta realizácie projektu a jeho aktivít, propagačné a informačné predmety, ako aj informačné materiály a dokumenty.
     Verejné obstarávanie sa realizuje akozákazka podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. jednoduchá zákazka). Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
 
     Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum najmä v regiónoch,  kde žijú početné rómske komunity. Takmer polovica škôl zaradených do projektu je z Prešovského a Košického kraja. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov - z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku