Svetový deň výživy očami čísiel

16.10.2013
     Nadváha a obezita sa veľmi negatívne prejavuje na zdraví a vývine mladých ľudí, o čom svedčia aj mnohé štatistiky. Snahou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je preto vytvoriť podmienky pre zdravý životný štýl, na podporu ktorého vyhlásilo kampaň „Odstráň obezitu.“
     Rezort pritom vychádzal z Národnej správy o zdraví, ktorá konštatuje, že nadváha a obezita sa týka 7 % dievčat a 13 % chlapcov vo veku 11 rokov. U 13 ročných je to 5 % dievčat a 15 % chlapcov, no a v prípade 15 ročných dievčat je nadváha či obezita zastúpená v 7 % a u chlapcov v 14 %.
     Ovocie raz, prípadne viac krát týždenne konzumuje 47 % dievčat vo veku 11 rokov, 38 % vo veku 13 rokov a 31 % dievčat vo veku 15 rokov. V prípade chlapcov je to 46 % vo veku 11 rokov, 33 % vo veku 13 rokov a 27 % vo veku 15 rokov. Zeleninu raz, prípadne viac krát za týždeň konzumuje 35 % jedenásťročných, 29 % trinásťročných a 26 % pätnásťročných dievčat. Chlapcov vo veku 11 rokov, ktorí raz alebo viac krát týždenne konzumujú zeleninu, je 31 %. V prípade 13 ročných je to 25 % a v prípade 15 ročných ide o 21 %.
     Účasťou v Kampani 2013 „Odstráň obezitu“ si mnohé školy a školské zariadenia na Slovensku pripomínajú dnes 16. októbra Svetový deň výživy. V tento deň sú pre deti a žiakov pripravené rôzne aktivityv rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorých cieľom je upozorniť na význam zdravej výživy a konzumácie zdraviu prospešných potravín, ako sú napr. mlieko, ovocie, zelenina či ryby. Propagácia Svetového dňa výživy sa v zariadeniach školského stravovania uskutoční taktiež podávaním čerstvej zeleniny a ovocia k hlavným a doplnkovým jedlám, ako aj organizovaním rôznych pohybových aktivít pre žiakov.
     Rezort školstva zároveň požiadal prevádzkovateľov bufetov v školách a školských zariadeniach, aby žiakom alebo deťom ubytovaným v školských internátoch ponúkali len zdraviu prospešné potraviny, ako sú napr. ovocie, zelenina, mlieko a mliečne produkty.
     Škola alebo školské zariadenie, ktoré sa zapojí do uvedenej výzvy, môže do 21. októbra 2013nahlásiť svoju účasť na kampani príslušnému obvodnému úradu odboru školstva,  konkrétne metodikom pre školské stravovanie. Škola alebo školské zariadenie s najvyšším počtom zapojených detí a žiakov z daného regiónu bude môcť výsledky svojej kampane prezentovať na konferencii Zdravie, vzdelávanie a prevencia, ktorá sa pripravuje na november 2013.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku