Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice vyhrala ZŠ s MŠ v Starej Bystrici

22.11.2011

     Víťazom 7. ročníka „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" sa stala Základná škola s materskou školou v Starej Bystrici. V súťaži organizovanej k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2011 na tému Školské knižnice pripravujú žiakov na život získali najvyšší počet bodov za súbor viacerých aktivít.
      Súťaž vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 20. septembra 2011 a záštitu nad ňou prebral minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca.
      Víťazná škola získala finančnú odmenu vo výške 1000 Eur. Finančné ocenenie získali taktiež školy, ktoré sa umiestnili na 2. až 5. miesto.  Udelená bola aj zvláštna cena Slovenskou asociáciou knižníc a to Spojenej škole internátnej so zrakovým postihnutím z Levoče. Ocenené školské knižnice budú môcť použiť finančné prostriedky na nákup kníh podľa vlastného výberu do svojich knižničných fondov.
     Do súťaže sa prihlásilo 304 školských knižníc, z toho 241 knižníc v základných školách a 63 knižníc v stredných školách. Do hodnotiaceho kola súťaže postúpilo 285 knižníc, z toho 228 v ZŠ a 57 v SŠ. Z dôvodu formálnych chýb bolo 19 školských knižníc nehodnotených.
     Cieľom súťaže je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu. Podujatiam knižníc sa hodnotila ich originalita a vtipnosť, súlad s témou a úroveň popisu podujatia po formálnej stránke.

Bratislava 22. november 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku