Súčasťou online testovania piatakov bude dotazník o socioekonomickom statuse

12.11.2014
     Vedomosti piatakov zo slovenského a maďarského vyučovacieho jazyka (SJL, MJL) a z matematiky (MAT) overí Testovanie 5, ktoré sa na základných školách uskutoční v prvej polovici novembra. V školách, kde sa Testovanie 5 uskutoční v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) elektronicky, sa zameriame aj na výskumnú aktivitu k sprievodným aspektom vzdelávania.
     Od 12. do 28. novembra 2014 na 186 školách na Slovensku budú môcť rodičia piatakov odpovedať na otázky v anonymizovanom dotazníku so zameraním na sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky, v ktorých piatak vyrastá. Rodičia žiakov v týchto školách budú mať teda možnosť napomôcť objektivizácii vzťahu (miery závislosti) medzi úspechom vo vzdelávaní dieťaťa a socioekonomickým a kultúrnym zázemím v rodine. Dotazník o socioekonomickom a kultúrnom statuse (ESCS) budú môcť rodičia vyplniť papierovo alebo elektronicky.
     Vzhľadom na predošlé zistenia, že značný vplyv na celkové vzdelávacie výsledky žiakov má ich socioekonomické zázemie, experti OECD Slovensku odporúčajú sledovať vplyv sociálnoekonomického a kultúrneho statusu žiaka a vyhodnocovať ho. Dotazník, ktorý budú môcť rodičia piatakov v novembri vyplniť, je prevzatý a upravený dotazník medzinárodnej štúdie PISA.
      Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ a súbežné dopytovanie dotazníkom ESCS je ďalšou sondou pri skúmaní podmienenosti školského úspechu rodinným zázemím žiaka. „U tejto vekovej populácie očakávame vyššiu rôznorodosť z pohľadu sociálneho zloženia vo výskumnom výbere ako u  ôsmakov základných škôl a druhákov stredných škôl, u ktorých sme už tieto merania realizovali,“ povedala vedúca výskumného tímu projektu E-test Zuzana Juščáková. Podľa nej je cieľom potvrdenie  alebo vyvrátenie hypotézy, že čím je dieťa mladšie, tým je jeho školský úspech viac závislý od sociálneho, ekonomického a kultúrneho zázemia vlastnej rodiny. Takéto zistenie by malo iniciovať zvýšenie inklúzie školy práve na úrovni ISCED1 (1. stupeň ZŠ), a tým napĺňať cieľ rovného prístupu k vzdelaniu, čiže zvyšovať jednu z dimenzií kvality našich škôl.
     Výskumníci projektu E-test sa chcú pozrieť aj na rozdiely medzi školami a zistiť, či pri rovnakom zložení má jedna škola školský úspech piatakov lepší a niektorá horší, t.j. ambíciou je skúmať aj prípadné rozdiely medzi školami vo vyrovnávaní sa s vplyvom ESCS na žiaka.
     „Aj z našich skúseností a praktických návštev škôl po Slovensku vyplýva, že je rozdiel v úrovni vzdelávacieho procesu medzi školami v jednotlivých regiónoch. Práve testovanie ESCS by nám malo poodhaliť viac“, dopĺňa k realizácii testovania štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     V prípade, ak by rodič pri vypĺňaní dotazníka potreboval pomoc, takýmto rodičom pomôžu študenti Katedry sociálnej práce pri Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. „Z hľadiska významu výskumu možností zvyšovania kvality škôl je veľmi podstatné, aby rodičia vyplnili dotazníky kvalitne. Ak vyplnia dotazník elektronicky, urýchlia spracovanie a vyhodnotenie dát,“ doplnila vedúca výskumného tímu NÚCEM-u Zuzana Juščáková.
     „Chcem ubezpečiť rodičov, že poskytnuté informácie sú spracované výhradne na účely zisťovania všeobecných štatistických závislostí a národný ústav garantuje anonymitu a ochranu odpovedí v dotazníku“, zdôraznila riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská a potvrdila, že ústav má dlhodobé skúsenosti s dotazníkmi ESCS, či už v projekte OECD, PISA alebo iných štúdiách a meraniach. NÚCEM nezverejní výsledky  konkrétnej školy, triedy ani žiaka.
     Výhodou pre školy, ktoré sa podieľajú na výskumnej aktivite, je spätná väzba pre zapojenú triedu a školu o jej priemernom indexe ESCS, priemernej úspešnosti školy v SJL (MJL) a MAT v porovnaní s priemerom výskumného výberu tried a škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku