Súčasný systém výučby cudzích jazykov je naplnením programu Milénium

26.02.2013
     Jednou z kľúčových úloh programu Milénium z roku 2001 bolo rozvinutie systému vyučovania cudzích jazykov. Išlo napríklad o snahu najneskôr od tretieho ročníka základnej školy začať s výučbou aspoň jedného povinného cudzieho jazyka a postupne zavádzať aj druhý cudzí jazyk ako povinne voliteľný. Popritom sa pozornosť mala venovať aj ovládaniu štátneho jazyka na čo najvyššej úrovni.
     Počas sledovaného obdobia došlo v tejto oblasti k zmene rámcových učebných plánov, ktoré umožnili riaditeľom škôl rozhodnúť, v ktorom ročníku začnú vyučovať anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk na prvom stupni základných škôl, prípadne zvýšia časovú dotáciu pre tento predmet. Nakoľko v období ďalších realizovaných zmien sa anglický jazyk učilo na prvom stupni základných škôl viac ako 132-tisíc žiakov, kým iný cudzí jazyk len niečo cez 10-tisíc žiakov a žiaden cudzí jazyk vyše 56-tisíc žiakov, od školského roku 2011/2012 sa angličtina stala povinnou pre všetkých žiakov od tretieho ročníka ZŠ. Druhý cudzí jazyk sa ako povinný vyučoval po účinnosti nového školského zákona od 6. po 9. ročník základných škôl v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v týždni. Po poslednej úprave je jeho časová dotácia 4 vyučovacie hodiny v rámci celého druhého stupňa základných škôl, pričom stanovenie počtu vyučovacích hodín cudzieho jazyka na ročník je v kompetencii školy.
     Čo sa týka ukončovania štúdia na stredných školách, žiaci gymnázií maturujú povinne z cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiaci stredných odborných škôl i konzervatórií si môžu voliť úroveň B1 alebo B2. Na štvorročných gymnáziách je podľa rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu prvý cudzí jazyk v časovej dotácii 4 hodiny týždenne. Okrem toho škola môže posilniť výučbu cudzieho jazyka v rámci voliteľných hodín. V študijných odboroch na stredných odborných školách a konzervatóriách sa výučba cudzieho jazyka realizuje s minimálnou časovou dotáciou 3 hodiny týždenne. 
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku