Študenti nedostatkových odborov budú môcť získať stabilizačné pôžičky

10.05.2019

     Motivovať študentov pre štúdium odborov, ktoré sú nedostatkové na trhu práce a zároveň spojené so starnutím populácie, by mal nový druh pôžičky – tzv. stabilizačná pôžička. Tento zámer dnes schválili poslanci NR SR, keď zahlasovali za novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú predložil rezort školstva.
     Nedostatkové regulované povolania by mali byť zverejnené v zozname nedostatkových povolaní a určí ich ministerstvo školstva v spolupráci s inými rezortmi, do pôsobnosti ktorých príslušné profesie patria.
     Poskytovanie pôžičky bude z pohľadu administrácie zabezpečované Fondom na podporu vzdelávania. Fond poskytne študentovi stabilizačnú pôžičku počas jeho štúdia, pričom ak absolvent bude po určený čas vykonávať nedostatkové regulované povolanie, na ktoré sa pripravoval počas štúdia na vysokej škole, zníži sa mu nesplatená časť istiny pôžičky. Lehotu splatnosti stabilizačnej pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov, no v odôvodnených prípadoch môže Rada fondu rozhodnúť o jej predĺžení, najviac však na 20 rokov.
     V súvislosti s poskytovaním tejto novej formy podpory bude upravený objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pôžičiek a rovnako tak podmienky pre fond na ich použitie vrátane výnosov. K úprave príde aj v oblasti trvania sociálnej podpory vybranej skupiny študentov, podmienok oprávnenosti poskytnutia či termínov, do ktorých je možné doručiť žiadosť o stabilizačnú pôžičku v príslušnom akademickom roku. Ďalšie podmienky poskytnutia stabilizačnej pôžičky budú rovnaké ako pri pôžičke pre študentov poskytovanej fondom v súčasnosti.
     Podnetom na predloženie návrhu novely zákona bola potreba motivovať absolventov, aby nastúpili do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku a stabilizovať tak počet zdravotníckych pracovníkov, konkrétne zdravotných sestier. Ich nedostatok je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy a aj týmto opatrením sa súčasný stav môže postupne zlepšovať.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku