Študenti môžu do 15. júna požiadať o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu

14.06.2011

     Do zajtra 15. júna 2011 majú čas vysokoškoláci podať si žiadosť o zvýhodnenú pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu (ŠPF). Pôžička sa poskytuje na príslušný akademický rok (2011/2012) a je úročená ročnou 3-percentnou úrokovou sadzbou počas doby splatnosti.
      Jej výška je rozdelená do štyroch kategórií - od 331,94 do 1327,76 eura (pôvodne od 10 000 do 40 000 Sk). Študenti  ju môžu využiť napríklad na pokrytie nákladov spojených so štúdiom, akými sú ubytovanie, cestovné, strava či učebnice, nemajú však povinnosť dokladovať účel použitia. Osobitný typ pôžičky až do výšky 2 655,52 eura zasa môžu použiť na úhradu školného na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí.
     Študenti, ktorí nestihnú uzavrieť akademický rok do 15. júna, ako aj prváci, si môžu podať žiadosť o pôžičku po zápise až do 10. októbra 2011. V prípade zmeny sociálnej situácie študenta je táto možnosť otvorená ešte do 31. marca nasledujúceho kalendárneho  roka.
     O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať každý študent, občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, dennej a externej formy prvého štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike, ale aj študent zahraničnej vysokej školy, ktorý má trvalý pobyt v SR. Rovnako môže byť žiadateľom taktiež zahraničný Slovák študujúci na vysokej škole v SR.
     Pôžička sa vyplatí v dvoch splátkach, prvá vo výške 50 % v lehote do 14 dní po doručení uzavretej zmluvy na fond, druhá polovica vo februári.  V prípade pôžičky na školné sa môže vyplatiť aj jednorazovo celá suma.
     Peniaze začne splácať študent až po ukončení vysokoškolského štúdia, pričom splátky sa dajú rozdeliť najviac na obdobie 10 rokov. Do tejto doby sa nepočíta doba štúdia, materská dovolenka, poberanie rodičovského príspevku (do 5 rokov od ukončenia štúdia) a doba prerušenia štúdia bohoslovca, ak vykonáva pastoračnú činnosti pred vysviackou.
      Žiadosť podáva študent svojej fakulte, študenti študujúci na zahraničných vysokých školách posielajú žiadosti o pôžičku na adresu ŠPF, a to v termíne do 31. júla kalendárneho roka na nasledujúci  akademický rok. Podrobné informácie, ako aj tlačivo žiadosti o pôžičku možno nájsť na internetovej stránke www.spf.sk.

Bratislava 14. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku