Stretnutie štátneho tajomníka s riaditeľmi základných škôl okresu Kežmarok

07.07.2016
     Druhé pracovné stretnutie k plneniu vládneho uznesenia, v nadväznosti na Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok, sa uskutočnilo 6. júla 2016 v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Kežmarku. Na rozdiel od prvého stretnutia, ktoré sa konalo v máji, bolo toto orientované primárne na diskusiu s riaditeľmi škôl v rámci okresu. Kežmarok je prvým z dvanástich najmenej rozvinutých okresov, kde sa začínajú napĺňať podľa uznesenia vlády akčné plány.
     „Cieľom druhého stretnutia bolo zamerať sa na proces diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne Kežmarok s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov vo vybraných školách. Ktoré školy to budú, je predmetom ďalšej diskusie“, zhrnul zámer stretnutia štátny tajomník Peter Krajňák.
     Vladimír Dočkal, psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, na stretnutí odprezentoval pilotný model diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v okrese Kežmarok s poskytovaním podpory deťom, ale aj učiteľom a rodičom.
     Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania,  predstavila projekt inkluzívnej školy na rok 2016. Jeho cieľom je zlepšenie základnej úrovne čitateľskej a matematickej gramotnosti a motorických zručností a poskytnutie čo najpresnejšej spätnej väzby o pokrokoch vo vzdelávacích výsledkoch žiakov školám.
     Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák poďakoval štátnemu tajomníkovi a rezortu školstva za aktívny prístup v pomoci najmenej rozvinutým okresom. Na september plánuje ministerstvo školstva v nadväznosti na Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok zorganizovať tretie stretnutie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku