Stretnutie ministrov školstva štátov Európskej únie a štátov strednej Ázie v Astane

29.06.2017
     V poradí druhé vzájomné stretnutie ministrov školstva štátov Európskej únie a štátov strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizsko, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan) sa uskutočnilo v dňoch 22. – 23. júna 2017 v Astane (Kazachstan). Delegáciu Slovenskej republiky, zloženú zo zástupcov sekcie vysokých škôl a sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na stretnutí viedol veľvyslanec SR v Kazachstane Peter Juza.   
     Výsledkom stretnutia bolo prijatie Astanskej deklarácie, ktorá vymedzuje základné princípy a oblasti spolupráce a dialógu medzi štátmi Európskej únie a štátmi stredoázijského priestoru. Ide predovšetkým o spoluprácu v oblasti národných kvalifikačných rámcov, zabezpečovania kvality vzdelávania na stredných a vysokých školách, zavádzania duálneho vzdelávania v odbornom školstve, súladu vzdelávania a potrieb trhu práce, financovania vzdelávacích systémov, inovatívnych vzdelávacích metód, prevencie pred radikalizáciou mládeže prostredníctvom vzdelávania a rodovej rovnosti.    
     Okrem budovania ekonomických kontaktov so štátmi strednej Ázie, ktorá má výrazný potenciál budúceho hospodárskeho rastu, je v záujme štátov EÚ prehĺbiť spoluprácu aj v oblasti vzdelávania. Stredoázijské štáty podporujú investície do ľudského kapitálu v rámci systému vládnych štipendií, keď financujú vysokoškolské štúdium študentov v zahraničí s cieľom posilniť odborný potenciál krajín po návrate študentov do vlasti. V tejto súvislosti sa otvára možnosť pre vysoké školy v rámci EÚ získavať na základe bilaterálnej spolupráce kvalitných a motivovaných študentov z tejto časti Ázie a to predovšetkým v odboroch s nedostatkom študentov (napr. informačné technológie...). 
     V oblasti odborného vzdelávania a prípravy dochádza aj v strednej Ázii k procesom hľadania rovnováhy medzi odborným vzdelávaním a prípravou a potrebami trhu práce (napr. v Kazachstane ide o zavádzanie systému duálneho vzdelávania podľa nemeckého modelu). S rastúcim podielom európskych investícií v oblasti sa objavuje potreba odborného vzdelávania a prípravy, ktorá je kompaktná s európskymi štandardami a tým aj potrebami zamestnávateľov plynule získavať kvalifikovanú pracovnú silu.    
     V neposlednom rade je dôležité intenzívnejšie prenikanie vzdelávacích systémov štátov EÚ a štátov strednej Ázie z dôvodu potreby hlbšieho dialógu medzi rozdielnymi kultúrno-náboženskými okruhmi. Vzájomné poznanie môže zamedziť rastu animozity a prípadným prejavom radikalizmu prichádzajúcim z tejto časti Ázie.
     Slovenská republika má potenciál stať sa efektívnym účastníkom uvedených procesov z dôvodu jazykovej príbuznosti (úradným jazykom v štátoch strednej Ázie je ruština) a z dôvodu vlastnej živej skúsenosti s budovaním vzdelávacieho systému vyhovujúceho potrebám vznikajúcej trhovej ekonomiky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku