Štipendium na výskumný pobyt vo vatikánskych archívoch

14.05.2014
     Slovenský historický ústav v Ríme vyhlasuje štipendium na výskumný pobyt vo vatikánskych archívoch a vedeckých knižniciach pre slovenských vedcov. 
     Doktorandi a habilitanti môžu získať štipendium na mesačný pobyt v rímskych a vatikánskych archívoch a vedeckých knižniciach v akademickom roku 2014/2015. Pre ostatných vedcov s vedeckou hodnosťou PhD. alebo CSc. je určený dvojtýždňový pobyt. Žiadosti je možné posielať do 10. júna 2014 na adresu ústavu.
     Žiadosti o štipendium musia okrem iného obsahovať návrh výskumného projektu v rozsahu 2-3 strán, ako aj odporúčanie habilitovaného odborníka, resp. odborníka s kvalifikačným stupňom SAV IIa (v prípade uchádzačov bez habilitácie alebo bez kvalifikačného stupňa SAV IIa). Návrh výskumného projektu, s ktorým sa vedec uchádza o podporu musí obsahovať tému zvolenú v rámci výskumných ťažísk Slovenského historického ústavu v Ríme, ďalej vedecký cieľ a charakteristiku projektu, popis použitých metodologických postupov a napokon uvedenie archívnych, resp. knižničných fondov, ktoré odôvodňujú výskumný pobyt v Ríme. Ku žiadosti je tiež potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve SR.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku