Stav vysokého školstva očami čísiel

03.12.2012
     V akademickom roku 2011/2012 poskytovalo vysokoškolské vzdelávanie v SR 20 verejných, 12 súkromných a 3 štátne (v pôsobnosti iných rezortov) vysoké školy. Celkovo študovalo k 31. 10. 2011 na verejných a súkromných vysokých školách v dennej i externej forme vo všetkých troch stupňoch štúdia 212 030 študentov.
     Kým v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali verejné vysoké školy pokles o 6 665 študentov, na súkromných vysokých školách počet študentov medziročne vzrástol, a to o 1 656.  Tieto údaje prináša Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2011, ktorá sa každoročné predkladá ako informatívny materiál na rokovanie vlády SR a s ktorou sa v ostatných dňoch už oboznámili aj poslanci školského parlamentného výboru.
     Ako ďalej vyplýva zo Správy, pokles študentov na verejných vysokých školách nastal aj v doktorandskom štúdiu, konkrétne o 232, na súkromných sa zvýšil o 213 študentov. Rovnako sa zvýšil aj počet cudzincov študujúcich v Slovenskej republike, ktorý medziročne vzrástol o 365. V roku 2011 tak študovalo na slovenských vysokých školách (verejných a súkromných) 9 239 občanov iných štátov, čo tvorilo 4,4 % z celkového počtu študentov.
     Z pohľadu klasifikácie odborov najviac - až 58,6 % zo všetkých študentov navštevovalo študijné programy z oblasti spoločenských vied, náuk a služieb. V prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia išlo o študentov ekonomických vied (31,5 %), v prípade súkromných škôl to boli študenti pedagogických vied – sociálna práca. Rovnako vykazovala skupina odborov spoločenské vedy, náuky a služby aj najväčší počet absolventov. Z celkového počtu absolventov 70 061 v nej ukončilo štúdium 63,7 % (absolventi ekonomických vied 33,2 %, pedagogických vied 24 %). V prípade doktorandského štúdia tvorili absolventi 2,3 % z celkového počtu.
     Podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo v evidencii k septembru 2011 z verejných a súkromných vysokých škôl 6 465 uchádzačov o zamestnanie, až 98 % z nich však v nej zotrvalo nanajvýš šesť mesiacov. Najviac 61,5 % nezamestnaných absolventov získalo diplom v spoločenských vedách, náukách a službách a 19,3 % nezamestnaných absolventov skončilo technické vedy a náuky. Priemerný plat absolventov druhého stupňa štúdia, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2009/2010 dennej formy štúdia (vrátane štátnych vysokých škôl), bol v roku 2011 podľa údajov Sociálnej poisťovne 814 €.
     Na verejných vysokých školách pracovalo v roku 2011 viac ako 21 500 zamestnancov. Vysokoškolskí učitelia tvorili z tohto počtu 46,3 %, výskumní pracovníci 7,2 % a ostatní zamestnanci (administratíva, prevádzka a pod.) 46,5 %. Priemerný plat učiteľa verejnej vysokej školy bol 1 156 eur (profesori 1 699 eur, docenti 1 334 eur).
     V roku 2011 prezident SR vymenoval na základe návrhov verejných vysokých škôl a súkromnej vysokej školy 153 profesorov. Ich priemerný vek bol 53,7 rokov. Najviac profesorov bolo vymenovaných v študijnom odbore sociálna práca (12), nasledoval študijný odbor  ošetrovateľstvo (9). Najstarší vysokoškolský učiteľ vo funkcií profesora mal vek 86 rokov, najmladší 32 rokov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku