Štátny tajomník Peter Krajňák na pracovnej návšteve v okrese Svidník

20.05.2019
     V piatok 17. 05. 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák navštívil základné školy v okrese Svidník, aby podporil vyučovanie rusínskeho jazyka a rómskeho jazyka vo východoslovenskom regióne.
      Dopoludňajšou návštevou základnej školy v Krajnej Poľane, ktorá vychováva a vzdeláva väčšinou deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, si štátny tajomník pripomenul 60. výročie začiatku vyučovania v terajšej budove školy a pri tejto príležitosti povzbudil pedagogických zamestnancov v ich ďalšej práci.
      Následne štátny tajomník navštívil základnú školu v obci Kružlová, ktorá ako jediná škola v okrese Svidník uskutočňuje vyučovanie rómskeho jazyka.Škola je zapojená do projektu „sociálnej inklúzie“, ktorého hlavnou aktivitou je výučba ST1_Svidnik2predmetu rómske reálie ako súčasť inkluzívneho vzdelávacieho procesu realizovaného v učebniciach základnej školy v rámci školského vzdelávacieho programu. Ďalšie aktivity zamerané na posilnenie sociálnej inklúzie realizuje základná škola aj v partnerských školách – ZŠ Krajná Poľana a ZUŠ Svidník.
      Na pozvanie viceprimátora mesta Svidník sa Peter Krajňák zúčastnil na otvorení výstavy „Vizuálnej viacjazyčnosti v EU“, nad ktorou prevzal záštitu štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla.
      Na záver pracovnej návštevy sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie s primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou, s ktorou štátny tajomník diskutoval o téme skvalitnenia výučby rusínskeho jazyka na základných školách v okrese Svidník. Pracovné stretnutie štátneho tajomníka s primátorkou mesta Svidník sa uskutočnilo v zmysle uznesenia vlády SR č. 366 z 31. augusta 2016, v rámci ktorého vláda k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Svidník odporúča ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu „vytvoriť podmienky na podporu výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl v rusínskom jazyku.“
    Výsledkom pracovného výjazdu štátneho tajomníka Petra Krajňáka bola podpora výchovy a vzdelávania v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Základné školy, v ktorých sa učí jazyk národnostnej menšiny, majú zvýšený normatív na žiaka učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny, čo môže byť výzvou pre niektoré základné školy v tomto regióne. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku