Štátny tajomník Michal Fedák prijal veľvyslanca Slovinskej republiky Stanislava Raščana

Štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák na bilaterálnom stretnutí zhrnul doterajšiu spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. Poznamenal, že Slovinská republika pozastavila bilaterálnu spoluprácu s krajinami Európskej únie (EÚ), nakoľko v rámci EÚ existuje v súčasnosti viacero finančných nástrojov, ktoré na spoluprácu využívajú. Spolupráca na inštitucionálnej úrovni prostredníctvom Slovenskej akadémie vied či univerzít je ale stále veľmi intenzívna, čo vyzdvihli obe strany.

Štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo MŠVVaŠ SR Michal Fedák

V budúcom období bude snaha hľadať možnosti nadviazania na úspešnú spoluprácu a na túto tému plánuje rokovať riaditeľ Slovinskej výskumnej agentúry so slovenskou stranou začiatkom apríla.

V oblasti vzdelávania a mobilitných výmen prebieha spolupráca so Slovinskom na základe rezortného Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky na roky 2003-2006 (Bratislava, 14. októbra 2003), ktorého platnosť bola po súhlase oboch zmluvných strán predĺžená do podpisu nového programu spolupráce.

Ďalšie možnosti štipendijnej podpory v rámci mobilitných výmen sú okrem programu Erasmus+ aj v rámci Národného štipendijného programu, multilaterálneho programu CEEPUS III (v septembri 2023 je plánovaný podpis novej dohody CEEPUS IV), pripravovanej štipendijnej schémy pre talentovaných študentov a pod.

Štátny tajomník informoval slovinského kolegu o aktuálnych legislatívnych zmenách v SR za účelom rozvoja a podpory internacionalizácie vysokého školstva v SR – aj vo vzťahu k zahraničným študentom v SR. Zástupcovia oboch strán sa zhodli na tom, že by bolo prospešné uskutočniť v najbližšom čase stretnutia expertov oboch strán za účelom vzájomnej výmeny skúseností a dobrej praxe.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky