Štátna tajomníčka R. Kanovská odovzdala polročné hodnotenie žiakom v Trnave a diskutovala aj o asistentoch učiteľa

02.02.2016
     Spojenú školu na Čajkovského ul. a Základnú školu s MŠ na Ul. A. Kubinu v Trnave navštívila v posledný deň prvého polroka štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská. V oboch školách tam vo vybraných triedach odovzdala žiakom polročné hodnotenia.
      „Som veľmi rada, že títo žiaci, napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu, dosahujú veľmi dobré študijné výsledky. Je to úspech nielen ich, ale aj ich pedagógov a rodičov,“uviedla štátna tajomníčka.
     Spojená škola na Čajkovského ul. sa venuje vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi východno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) so zdravotným znevýhodnením v B a C variante, vrátane detí s poruchami autistického spektra. Z tohto dôvodu tam preto okrem asistentov učiteľa spolupracujú aj s osobnými asistentmi žiakov. Romana Kanovská s učiteľmi tejto školy diskutovala práve o ich skúsenostiach s využitím týchto asistentov pri vyučovaní, úlohe špeciálnych pedagógov, logopédov a psychológov, ako aj o spolupráci školy s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.
     Základná škola s materskou školou na Ul. A. Kubinu taktiež využíva viacerých asistentov učiteľa, ktorí na hodinách pomáhajú pedagógom pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Štátna tajomníčka R. Kanovská na stretnutí s  učiteľmi ocenila úspechy školy v oblasti integrácie a inklúzie žiakov. O otázkach financovania asistentov učiteľa, ktorí sa na škole veľmi osvedčili, hovorila aj s vedúcou odboru vzdelávania, športu a kultúry mesta Trnavy R. Makovou. Počas návštevy si R. Kanovská taktiež prezrela priestory školy, vrátane odborných učební, novo vybavenej materskej školy i bezbariérovo riešených športovísk v areáli školy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku