Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na zasadnutí Stredoškolského parlamentu v Trenčíne

18.11.2019
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku sa v piatok 15. novembra 2019 v Trenčíne uskutočnilo 3. zasadnutie Stredoškolského parlamentu Trenčianskeho kraja. 
    
Štátna tajomníčka otvorila tretie zasadnutie za prítomnosti ďalších zástupcov z prostredia školstva v pôsobnosti trenčianskej župnej samosprávy. Spoločne sa neskôr všetci tiež zúčastnili otvorenej diskusie s vyše sedemdesiatimi študentmi stredných škôl z Trenčianskeho kraja.
     Po minúte ticha za obete tragédie pri Nitre Oľga Nachtmannová vo svojom vystúpení ocenila záujem študentov angažovať sa vo veciach verejných, ako aj spolupodieľať sa na riadení ich škôl. Apelovala na sociálne zmýšľanie mladých ľudí v boji proti chorobnej honbe za majetkom i rastúcej miery vzájomného odcudzenia a závisti v spoločnosti. Vyzdvihla tiež význam matematiky a prírodných vied v najrôznejších profesiách.
     Nasledujúcim bodom prpgramu boli prezentácie viacerých organizácií so zameraním na rozvoj mládeže. Svoje aktivity na najbližšie obdobie najprv predstavila Rada mládeže Trenčianskeho kraja. O možnostiach mobility na Slovensku a v zahraničí informovali organizácie Iuventa a Inex. Študenti sa tiež dozvedeli viac o Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburgu a svoje plánované aktivity prezentovali aj Regionálne centrum mládeže a Trenčiansky samosprávny kraj.
     Pomyselným zlatým klincom zasadnutia bola otvorená diskusia aj za účasti štátnej tajomníčky. Študenti sa najviac pýtali na odbornosť a etické štandardy pedagogických zamestnancov, spravodlivosť a objektivitu systému  známkovania, chýbajúce alebo obsahovo nevyhovujúce školské učebnice, ako aj na podľa nich neadekvátny obsah maturitných skúšok na rôznych typoch stredných škôl, ktoré nemajú brať do úvahy odborné zameranie niektorých inštitúcií. Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojich odpovediach jasne pomenovala hlavné problémy a potvrdila, že bude ďalej komunikovať ich podnety v oblastiach, ktoré sú v kompetencií MŠVVaŠ SR na zodpovedné útvary ministerstva.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku