Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa za Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR zúčastnila na otvorení Svetovej výstavy EXPO 2017 v Kazachstane

12.06.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová uskutočnila v dňoch 8. – 10. júna 2017 zahraničnú pracovnú cestu do Astany v Kazachstane, kde sa zúčastnila otvorenia svetovej výstavy EXPO 2017.
     Témou výstavy je energetika a jej budúcnosť so zameraním na zelené energie. Dominantou v slovenskom pavilóne je exponát Ekokapsula, energetický sebestačný mikrodom, ktorý poháňa solárna a veterná energia, ako aj projekt Chargebrella. Slovenská republika bude na výstave zastúpená od 10. júna do 10. septembra 2017, pričom národný deň Slovenskej republiky je v harmonograme svetovej výstavy stanovený na 18. júla 2017. Účasť slovenských výskumníkov na EXPO 2017 Astana je plánovaná v dňoch 19. až 23. júna 2017. Cieľom vedecko-výskumnej misie zastrešenej rezortom školstva bude prezentovať výsledky výskumu a vývoja slovenských vedcov a výskumno-vývojových organizácii, ktoré majú široké uplatnenie v praxi, dosahujúce európsku a svetovú kvalitu. Účastníci slovenskej vedeckej misie absolvujú viaceré bilaterálne rokovania s cieľom nadviazať a posilniť medzinárodnú vedecko-výskumnú spoluprácu, ale i nájsť priestor pre komerčné využitie výsledkov ich výskumu a vývoja.
     Počas zahraničnej pracovnej cesty sa uskutočnilo aj bilaterálne rokovanie štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej so zástupcami partnerského Ministerstva školstva a vedy Kazašskej republiky s cieľom podpory medzinárodnej vedecko-výskumnej spoluprácu, ako aj spolupráce v oblasti vzdelávania a výmeny študentov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má s partnerským ministerstvom podpísané memorandum o spolupráci, ktoré umožňuje vzájomnú výmenu študentov a doktorandov na časť vysokoškolského štúdia a podporuje spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. Štátna tajomníčka predstavila priority Slovenska v oblasti vedecko-technickej spolupráce. Obe strany sa zhodli na prehĺbení bilaterálnych vzťahov aj formou vytvorenia spoločnej expertnej pracovnej skupiny.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku