Štátna tajomníčka navštívila Centrum voľného času AHOJ v Piešťanoch

01.08.2018
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila včera na pozvanie riaditeľa Centra voľného času (CVČ) AHOJ v Piešťanoch Miroslava Petráša priestory centra. CVČ je mestská rozpočtová organizácia. Spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je prístupné deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin.
      Oľga Nachtmannová ocenila aktivity pre deti práve v letných, prázdninových mesiacoch. „Deti môžu využiť voľný čas, ktorý ponúkajú prázdniny pre rozvoj svojho talentu, pri záujmových, umeleckých, 2ale aj športových aktivitách,“ uviedla štátna tajomníčka.
     Poslaním centier voľného času je umožniť deťom a mládeži užitočne využiť svoj voľný čas tak, aby centrá prispeli k výchovnému pôsobeniu na deti a mládež, protidrogovú prevenciu a spojenie vyučovacieho procesu s mimoškolskými aktivitami.
     Štátna tajomníčka počas návštevy ocenila zrekonštruované priestory a kvalitné materiálno – technické zabezpečenie poskytujúce zázemie pre mimoškolské aktivity od prírodovedného až po humanitné zameranie.
     Do bohatej ponuky záujmových činností patria aj súťaže širokého zamerania, jazykové olympiády, tábory a výlety. Okrem prázdninových mesiacov sa centrum voľného času venuje aj priebežnému vzdelávaniu sa pedagogických pracovníkov centra voľného času. O rozvoji využívania možností centra voľného času hovorí navýšenie počtu detských návštevníkov z počtu 200 na aktuálnych 670.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku