Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zrušeniu Zimných deaflympijských hier 2011 na Slovensku

14.02.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so zrušením XVII. Zimných deaflympijských hier 2011 na Slovensku (ďalej len „ZDH 2011") vydáva nasledovné stanovisko.
     Záujem kandidovať na usporiadanie hier prejavil Slovenský zväz nepočujúcich športovcov (ďalej len „SZNŠ") ešte v roku 2005. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vzhľadom na mimoriadne vysoké náklady spojené s organizáciou podujatia (predovšetkým neadekvátne investície - rekonštrukcia a výstavba objektov) vyjadrilo nesúhlas s touto kandidatúrou a nepodporilo ju (viď príloha).
     SZNŠ aj napriek nesúhlasu ministerstva kandidoval na usporiadanie ZDH 2011 a Medzinárodný výbor športu nepočujúcich ICSD mu toto právo pridelil. Ministerstvo svoje stanovisko k usporiadaniu ZDH 2011 pod vedením p. Rudu nezmenilo, a tak zodpovednosť za vzniknutú situáciu nesú v plnej miere Slovenský deaflympijský výbor (občianske združenie, ktoré vzniklo následne po pridelení ZDH 2011 SZNŠ) a Medzinárodný výbor športu nepočujúcich ICSD. Slovenský deaflympijský výbor je okrem toho samostatný právny subjekt, občianske združenie, na ktorého činnosť ministerstvo nemá vplyv, nemá právo zasahovať do jeho kompetencií ani rozhodovania a na usporiadanie hier mu nepridelilo ani žiadnu dotáciu.
     V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že ministerstvo nie je zodpovedné za organizáciu medzinárodných športových podujatí konaných na území SR. Zodpovednosť nesie len v tom prípade, ak organizátorovi poskytne štátnu dotáciu. V takom prípade je povinné dohliadnuť, aby boli finančné prostriedky použité v súlade s účelovým určením, pravidlami rozpočtového hospodárenia a zmluvou o poskytnutí dotácie.  Keďže na toto podujatie ministerstvo neposkytlo dotáciu, nemalo žiadnu kompetenciou zasahovať do organizácie či priebehu jeho organizačného zabezpečenia.
     Na základe týchto skutočností považujeme usporiadanie ZDH 2011 za akciu mimovládnych organizácií a súkromných osôb, ktoré sa rozhodli usporiadať ZDH 2011 na Slovensku bez garancie ministerstva.

Bratislava 14. február 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku