Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k spoplatneniu externého štúdia na vysokých školách

03.03.2011

     Návrh novely vysokoškolského zákona ministerstva školstva o spoplatnení externého štúdia, nachádzajúci sa v súčasnosti na rokovaní parlamentu v 1. čítaní, vyplýva  z nálezu Ústavného súdu SR (ÚS), ktorý bol zverejnený v auguste 2010. Jeho zverejnením okrem iného stratil účinnosť paragraf zákona o vysokých školách, na základe ktorého vláda vydávala nariadenie, ktorým určovala „limity súm finančných prostriedkov pre jednotlivé verejné vysoké školy, počnúc prvým rokom štúdia na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme". Okrem toho vysoké školy nemajú po jeho zverejnení zákonnú oporu na určenie bezplatných študijných programov v externej forme štúdia. Na základe týchto skutočností, ako aj na základe existencie školného v externej forme štúdia, v súčasnosti vyplýva, že externé štúdium bude hradené.
    
Ministerstvo školstva tak ako každý rok, aj na akademický rok 2011/2012 opatrením určilo maximálne sumy školného za externé štúdium (stropy poplatkov).
     I keď spoplatnenie externého štúdia vyplýva odo dňa zverejnenia nálezu ÚS z ustanovení (§ 92 ods. 3 a § 71 ods. 3 písm. b)) zákona o vysokých školách, ministerstvo chcelo svojím návrhom túto skutočnosť, t.j. že externé štúdium je spoplatnené, stanoviť jednoznačne, aby táto povinnosť nevyplývala iba z niektorých paragrafov zákona.

Bratislava 3. marca 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku