Stanovisko ministerstva školstva k protestu občianskej iniciatívy UM!

11.03.2011

     V súvislosti s dnes organizovaným protestom občianskej iniciatívy UM!, reagujúcim na súčasný stav školstva, uvádza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) nasledovné stanovisko.
     MŠVVaŠ SR rozpracovalo Programové vyhlásenie vlády SR a stanovilo si strategické ciele na plnenie konkrétnych úloh. Jeho snahou je pritom nasmerovať systém výchovy a vzdelávania k fungujúcemu a efektívnemu regionálnemu školstvu postavenému na etických princípoch, ako aj zlepšiť postavenie učiteľov tak, aby zodpovedalo mimoriadnemu významu ich práce.
     V oblasti postavenia pedagogických zamestnancov pripravuje MŠVVaŠ SR novelu zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Už v marci bude vecný obsah tejto novely prerokovaný na úrovni vedenia ministerstva a následne ho ministerstvo predloží na verejnú diskusiu. Zámerom je zlepšenie mzdového ohodnotenia pedagogických zamestnancov a vylepšenie systému ich kariérneho rastu.
     Najvýznamnejšou prioritou MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva je práve občianskou iniciatívou uvádzaná výhrada k obsahu učiva, a to zmena systému a obsahu výučby. V tomto smere pripravuje ministerstvo inováciu štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé druhy a typy škôl s platnosťou od 1. septembra 2011. Hlavným cieľom je zvýšiť autonómiu škôl v procese rozhodovania o obsahu vzdelávania a podporovať také formy a metódy, ktoré prispejú k rozvoju tvorivého a kritického myslenia žiakov.
     V súvislosti s námietkami voči učebnicovej politike chce MŠVVaŠ SR zdôrazniť, že má záujem otvoriť trh s učebnicami a vytvoriť podmienky na umiestňovanie učebníc na internete s možnosťou využívať digitálny vzdelávací obsah. Ministerstvo sa zároveň snaží zabezpečiť aj reformné učebnice pre všetky stupne povinnej školskej dochádzky v rámci procesu, ktorý bol spustený ešte v roku 2008. Pravidlá boli v tom období až do začiatku tohto roka dosť komplikované. Osobitné konkurzy na autorov a osobitné aj na vydavateľov sa neosvedčili a boli jednou z hlavných príčin oneskorenia vydania niektorých reformných učebníc. Tieto pravidlá sme zjednodušili s cieľom preferovať tvorbu nových učebníc ako spoločné dielo autorských tímov a vydavateľstiev v otvorenej súťaži.
     V súčasnosti učebnice posudzujú okrem autorských kolektívov a vydavateľských redakcií tiež recenzenti a odborné programové komisie Štátneho pedagogického ústavu, resp. Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Po zapracovaní ich pripomienok je učebnica predkladaná na schvaľovacie konanie. A až po schválení je učebnica odporučená na zaradenie do vyučovacieho procesu. Ministerstvo je zároveň otvorené odborníkom, ktorí by radi pracovali nad rámec svojich povinností ako recenzenti, lektori, členovia programových komisií, dobrovoľne by testovali didakticko-pedagogické pomôcky a privítalo by taktiež zapojenie študentov do konzultačného procesu.
     Všetky zmeny, ktoré ministerstvo školstva pripravuje, konzultuje so širokým spektrom odborníkov v danej oblasti. Dôkazom toho je, že v súčasnosti už naplno pracuje niekoľko expertných pracovných skupín zameraných na jednotlivé oblasti, v ktorých majú zastúpenie odborníci z radov profesijných a stavovských organizácií, cirkví, občianskych združení, štátnej správy a samosprávy. Ich zloženie a oblasti, ktorými sa tieto skupiny zaoberajú, sú zverejnené na webových stránkach ministerstva.
     V oblasti vysokoškolského vzdelávania pripravuje MŠVVaŠ SR komplexnú novelu zákona o vysokých školách, ktorá má okrem iného prispieť k odstraňovaniu informačnej nerovnosti. Ide o zverejňovanie rôznych údajov o kvalitatívnej úrovni vysokých škôl (napr. počty nezamestnaných absolventov podľa jednotlivých odborov).
     K zvýšeniu kvality vysokoškolského štúdia by malo prispieť aj predĺženie štandardnej dĺžky štúdia v externej forme tak, aby diplom z externého štúdia bol kvalitou lepšie porovnateľný s diplomom z denného štúdia. Vysoké školy by v tejto súvislosti mali preukazovať, akým spôsobom kvalitu zvýšia, pretože samotné predĺženie štúdia neznamená automaticky zvýšenie jeho kvality. Novela vysokoškolského zákona sa bude zaoberať aj odoberaním podvodne získaných akademických, vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov. Okrem toho sa pripravuje zrušenie kategorizácie vysokých škôl, čo súvisí so skutočnosťou, že väčšie rozdiely sú medzi fakultami než medzi jednotlivými vysokými školami. Prvá klasifikácia, zavedená v roku 2002, sa novelou zákona z roku 2007 zrušila skôr, ako sa stihla naplniť a druhá klasifikácia, zavedená novelou z roku 2007, sa tiež doteraz nezrealizovala. Postup jej zavedenia aj realizácie vykazuje nekonzistentnosť a neprispela k identifikácii skutočnej špičky. Zdôrazňujeme zároveň fakt, že budeme rešpektovať právnu subjektivitu vysokých škôl. Preto sa ministerstvo chce sústrediť v rámci diferenciácie vysokých škôl na identifikáciu a vyzdvihnutie osobitne kvalitných, medzinárodne uznávaných fakúlt s predpokladom, že postupne takéto exkluzívne postavenie získajú aj celé vysoké školy. Takéto fakulty chce následne ministerstvo motivovať k rozširovaniu, aby z nich malo prospech čoraz viac študentov. Z praktického hľadiska si označenie "univerzita" ponechajú školy, ktoré sa tak dnes nazývajú a nové školy budú môcť mať vo svojom názve slovo „univerzita", až keď budú spĺňať podmienky podľa Európskej asociácie univerzít (EUA) - napríklad musia fungovať aspoň 5 rokov, majú akreditované doktorandské štúdium a implementovaný systém vnútorného zabezpečenia kvality.
     Vzhľadom na problémy, ktoré môže vysokým školám spôsobiť výpadok garanta, sa uvažuje o zmene, aby garantovanie bolo viazané na kolektív vysokoškolských učiteľov. V súvislosti s akreditáciou by malo k zvyšovaniu kvality prispieť aj zvažované vytvorenie "druhej komory" Akreditačnej komisie, ktorej členmi by boli len zahraniční hodnotitelia.
     Novela vysokoškolského zákona bude predmetom verejnej diskusie s vysokými školami a v druhej polovici roku 2011 by mala byť predložená v rámci legislatívneho procesu na pripomienkové konanie.
     V oblasti vedy a výskumu bude v júni tohto roka predložená vláde SR nová stratégia, ktorá je už rozpracovaná a na jej príprave sa podieľajú odborníci z vedeckej aj akademickej obce.   V prípade návrhu realokácie finančných prostriedkov z operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj nebolo k dnešnému dňu o presune prostriedkov definitívne rozhodnuté.

Bratislava 11. marec 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku