ŠPÚ podporí projekt počítačového múzea ako doplnkového vyučovania informatiky v ZŠ a SŠ

02.02.2018
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a vedúci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku Martin Šperka sa dohodli na spolupráci pri doškoľovaní učiteľov v oblasti dejín vývoja informatiky a informačných technológií. Cieľom tejto edukačnej aktivity je príprava učiteľov informatiky, ktorí budú môcť sprevádzať svojich žiakov exkurziami v múzeu výpočtovej techniky SAV.  
     „ŠPÚ bude spolupracovať s múzeom výpočtovej techniky v marci až apríli tohto roka na pracovných dielňach pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré budú zamerané na prezentáciu predmetov a dokumentov dokladujúcich výskum, vývoj, výrobu a aplikácie informačno-komunikačných technológií na Slovensku. Spoločným zámerom je poukázať  na spoločenskú užitočnosť výskumu a podnietiť tak mladých ľudí k aktivitám v tejto oblasti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Zástupcovia oboch inštitúcií sa zhodli na tom, že v súčasnosti možno pozorovať zníženie záujmu o štúdium prírodovedných a technických vied, čo sa prejavuje aj postupným poklesom vedomostí z matematiky a fyziky, ktoré sú veľmi úzko prepojené s informačnými technológiami. Znalosti z IT technológií pomáhajú aj pri štúdiu niektorých humanitných vied, ktoré vyžadujú logické a kauzálne uvažovanie. Spojenie vyučovania matematiky, fyziky ale napríklad aj chémie s informatikou by mohlo dosiahnuť synergický efekt v zvýšení záujmu a zároveň úrovne vyučovania týchto predmetov.
     Jednou z možností, ako podporiť tento trend, je vzdelávať učiteľov informatiky formou jednorazových seminárov alebo pracovných dielní priamo v múzeu výpočtovej techniky, kde by sa mohli prakticky a názornou formou oboznámiť s vývojom informatiky a tieto vedomosti a zručnosti použiť nielen počas exkurzie ale aj v predmete ako takom,“ podčiarkol riaditeľ ŠPÚ.
     Maximálne 20-členné skupiny učiteľov pod vedením odborného lektora absolvujú detailnú prehliadku exponátov múzea spojenú s výkladom tematických okruhov o kódovaní informácií, o pojme algoritmus, s príkladmi výpočtov, logických obvodoch, spínacích prvkoch, vývoji archivačných médií a o operačných pamätiach.
     Záujemcovia o túto formu štúdia informačných technógií v rámci projektu Počítačové múzeum ako forma praktického doplnku vyučovania informatiky v základných a stredných školách sa môžu prihlásiť na mailovej adrese: martin.sperka@savba.sk.

Viac informácií nájdete na http: www.vystava.sav.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku